HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 73

JPEG (Deze pagina), 719.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

55
Bonn nader uiteengezet; en al is de beeldspraak van een
anderen smaakvollen Publicist, van den Gesehiedsehrgver
BOSSCHA meer treffend dan vleijend, voor mijn betoog
kan zij dienstig zijn. »De wolf verscheurt een schaap,
maar waagt zijn muil niet aan de saamgerolde stekelbal
die maar een egel is." ­- Qui se [uit brebis, Ze Zoztp le
mcmge, of, zoo als de Ambassadeur Ninorooi-rr den 25
December 1654 uit Westminster aan den jeugdigen Raad-
pensionaris Jorim en wim l) schreef: »llet is pryselyck
dat men arbeydt om niet alleen de reputatie xnaer ooek
de subsistentie van den 'Staet door een vigoureuse equi-
page (een magtige Vloot) te bevorderen; wy hebben met
schade ende schande geleert, dat die sigh in een schaep
verandert, van de wolven wert gegeten? ­ Doch, wilde
dieren hoe verslindend en wreed van aard, zien wij door
mensehelgk vernuft en door rnenschelijke veerkracht ge-
temd of bedwongen; en Veroveraars -­ de groote FRITZ
b. v. - kwam na den 7 jarigen krijg, weder tot rust en
è werd zünen onderdanen na veler geesel geweest te zijn,
· nu tot zijnen dood 23 jaren lang, door de werken des
l Vredes ten zegen. In Pruissen zelf en in het overig heden-
, daagsch Duitsehland, gaan ook nog al van tijd tot tijd
i stemmen op voor eene meer eonstitutioneel-liberale en
« tegelijk dan ook vreedzame verdeeling der Staatsmagten,
, meer geruststellend dan men in de Artillerie, Kavallerie
E en lnfanterie geniet, en te Berlijn kan het toch niet
aan lezers van den wijsgeerigen Staatsman rn. Anoth-
LON, `den voormaligen opvoeder van de zonen van FRE-
A naam w1LLEM III ontbreken; van Anoirroiv zeg ik,
lj den lateren Pruissiseben Minister van Buitenlandsclie
L Zaken. Die beroemde Publicist aarzelt niet, den ban-
' vloek over den oorlog uit te spreken, waar hq in
E 1) Brieven Ill. G.

2
l