HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 72

JPEG (Deze pagina), 772.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB


f
t
54.
woordde de Nederlandsche zeeman, T) »dat zulks niet
‘ redelijk was, dewgl de onzen met dien van Atjeh in
al vrede stonden; maar wel wilde hij hem beloven, indien
E die van Atjeh hem kwamen bekrqgen, dat de onzen hem ·
è . met alle magt zouden helpen beschermen, of liever hun
_ best doen om dien van Atjeh met hem te vereenigen."
Zou niet ook het daar straks gemeld langdurig en wel-
` dadig Bestuur van den Gouverneur­Generaal MAATSUYKER
l van 1653-1678 de aanwijzing bevatten, dat de verlenging
der Regering van ’s Konings plaatsbekleeder in Indië, in
stede van een al te kortstondig periodiek Bewind, meerdere
L waarborgen zou aanbieden van eenheid en van eene gron-
A dige, stelselmatige behandeling van zaken door eene
veeljarige ervaring, die naar het hedendaagseh gebruik
( van eene geheel voorbijgaande Landvoogdij, doorgaans
naauwlijks begint als de Gouverneur-Generaal zieli we-
derom naar het Moederland inseheept, tenzü hij vroeger
* gj als Indisch Ambtenaar of militair, van de laagste sport
j tot de hoogste mogt zijn opgeklornmen. i
fi Wat ons hier in het Moederland na al het vroeger {
ontwikkelde, te duehten moge staan, geen ander besluit A
kan ons en het voorgeslacht waardig zijn , dan onbevreesd ,
‘ die donkere toekomst af te wachten met het heilig en A
onwankelbaar voornemen, om gelijk die kloeke Vaderen, *
des noods liever de dijken te doorsieken en in den let-
j ·jp_ terlijken zin bet water aan de lippen te laten komen, dan `
In v een Veroveraar als meester te erkennen. >>Wie sterven
durft, is altgd vrü." (VAN HAREN). - [let is nietover­
ip bodig de korte en bondige verklaring van GnoEN VAN ._
t PRINSTERER te herhalen, het »nous ne voulons pas être
i fl Ll7U18$CS,`” aan zijne Vrienden te Berlijn sedert 1867 be-
_ t kend en in zijne polemiek met den Hoogl. NASSE te
1) Nmvscnnn bl. 13. E
tg .
jti