HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 71

JPEG (Deze pagina), 729.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

l
53
daar God helpt. wie zich zelve helpen en men van ouds
hier te lande, van den tijd van oLn12NnAnN1avE1.ïr af,
het biclclen niet naliet, maar tegelük ijverig arbeidde
en handen aan het werk sloeg. - Voor ’t overige wat
de in Indië voortaan te volgen gedragslijn betreft, kun·
nen wg geloof ik, ons voordeel doen met de zeerjuiste
aanmerking, zeer onlangs in een verdienstelük werk,
de Hist0ri.s·e7a.e Besc/w"ijv·iztg: de Netlerlcmders in Djohor
en Stal; (1602-1865), door den heer E. Nmsciinn
op de misslagen van eene voormalige Regering gemaakt. ·
tllet is een zonderling iets, 1) zegt die bekwame Schrijver,
dat de in 1784 reeds zieltogende O. I. Compagnie, die
, geene middelen meer had om zonder hulp van buiten,
de vervallen eer en het aanzien van Neerlands vlag bg
~ de lnlandsche Vorsten te herstellen en de Compagnie voor
verdere onheilen te bewaren, zoo tuk was op ttitbreiclring
aan magt. Elke nieuwe vestiging toch moest hare luttele
magt meer en meer verbrokkelen, en eindelgk, zoo als
de uitkomst ook bewees, alle posten zonder genoegzame
verdediging laten." ­- Qui trop enibmsse, mal etreiztt.
En gelijk nu, sedert een jaar, op alles behalve onwraak-
bare regtsgronden, oorlogen te voeren, en de Europesche
beschaving dan nog door matraillet.tse.s en door A/i"il;<men ,
Nederlandsche Tttrco`s aan te brengen, kan ons onmogelijk
i bg die lnlanders in schatting doen rijzen. ­ De staat-
, kunde, die ons in het begin der 17° Eeuw in Azië, de
i achting en genegenheid der bevolking verwiert`, was geene
_ gewelddadige, geene onregt plegende, maar eene be-
schermende en vredelievende. Toen in 1606 de Sultan
t van Djo/mr, den Admiraal comäï. MATELIEF trachtte te
L overreden om een togt naar Atchin (Atjeh) met hem te
' ondernemen en den Koning van daar te verdrijven, ant-
l 1) B1. 201 (two).

Q v