HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 70

JPEG (Deze pagina), 789.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

mu, * ··`*«»*‘*« ­ ­ . ­- ­·­­­­­~. , ..-,,, r. , -. r _ W- _ _ {_ ______n____V Y ‘
l
j •»
­ _ 52
K onzen Vrgstaat, Nederland heeft bezield en tegen buiten-
landschen aanval twee eeuwen lang beschut; door het
Eemlrugt moet/tt magt, hetwelk VVILLEM I. niet ophield
onzen Voorouders als het eenig behoedmiddel in te pren-
_, ten, kunnen wij nog heden alle stormen het hoofd bie-
jl den, welke kleur wij dan ook dusverre mogen hebben
gedragen, groen, wit, rood, zwart of blaauw 2 de handen
l' cp broederlgk en eendragtig zonder achterdocht en argwaan
j inééngeslagen, waar allen geestverwanten of niet, het-
zelfde onmiskenbaar belang hebben bg het behoud van
onze vrije Instellingen, van het Vaderland, aller wieg en
‘ bakermat, geene partgschap meer op een tijdstip, wan-
‘ neer maar al te veel teekenen en verschijnselen ons voor- j
li spellen, dat HANMBAL eensklaps de grenzen zou kunnen
Y oversehrgden. Paait men zich misschien met de wan- I
kelende gezondheid van den Staatsman of van den Vorst,
die nnet meerderen of minderen grond, worden beticht
_Si nieuwe veelomvattende ontwerpen tegen kleinere Staten
lj · te berarnen, meer dan eens heeft men kunnen bemerken,
jl dat die kleine ongesteldheden in de stille afzondering j
te Varzin, ook al weder dienstbaar werden gemaakt aan j
het uitwerken en ten uitvoer leggen van grootsohe en ,
L verrassende plannen. ­- De listige GROMVIELL was ook
V j nog als eens ziekelük, maar sloeg dan juist zgne beste
s slagen, - als zqne tegenstanders in slaap waren gewiegd. .
Intussehen God regeert, wiens Alnnagt niet zelden alle A ,
l lj, _ berekeningen van stervelingen heeft beschaamd, en de J
« reuzenplannen van een 1<rtn12L msn strourris, van een
rmnnnnc IV, van een KAREL XII, van een door ver- J
lj! driet verteerden bitter teleur gestelden JosEPH II, van
.3 ' de twee ons best heugende xA1>o1.12oNs op het onver­
I Q wachtst heeft vertjdeld. Die gedachte behoort ons niet '
· jl in vadsigheid te stijven; integendeel, op het voorbeeld
· der Vaderen, behooren wg tegen de gevaren te waken, ·
tl; j