HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 68

JPEG (Deze pagina), 733.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

_ _, _____ _ __ ___ ï__­ · .,V__ _ , , nw ,ï.:¤T_E,_T_g_,_ ww _ _`__ V
l
t i
i E
i
so
* derwaarts ging, en dat hij (MAATzU1t<ER) zich, niettegen­
staande zgne zwakke liehaamsgesteldheid, daartoe aan- j`
i bood. l;[ULFT, die na hem de eerste was, wien het
teekwam zgn gevoelen te zeggen, meende niet minder §
te kunnen doen, en bood zich ook aan, niet twgfelende. tg
{ of ieder van de Raden van Indië zou hetzelfde doen.
Maar dit was eene misrekening, want met algemeene l
iï toejuiching (gelgk ook overlegd was) werd zgn voorslag
aangenomen. Hij sneuvelde in de loopgraven voor Co-
t Zo·mbo." Een echte Jezuitentrek, roept welligt deze of
gene mij toe. lk wil het niet looehenen, maar men
gelieve verder VAN HAnEN’s verhaal te hooren. ­- li
F »Na ’t geen men hier van den Generaal MAATZUIKER ,
_i heeft gezegd, eischt de billgkheid, dat men er bgvoege
dat hg, zich van HULFT ontdaan vindende, gedurende g
24 jaren, en dus langer dan iemand, de Indiën met j
; eene onvergelgkelgke trouw en kunde bestierd heeft. En,
zoodanig tot genoegen der Bewindhebberen, dat hg na · i
verscheidene jaren dienst, eenige vermeerdering van
l i soldg verzoekende, tot antwoord ontüng, maandelgks te ,
rl nemen zooveel hij begeerde. ­­ Hg liet bg zgn dood een ‘
zuster na, die Beggn was, en een zusters-zoon, tooneel-
speler te Amsterdam. Meermalen had hij dien neef laten j
. verzoeken, om in lndië te komen, hem een aanzienlgk ‘
V fortuin belovende; maar de tooneelspeler liet telkens g
l antwoorden, dat hg te Amsterdam van de twee dagen, j
op den eenen Koning oi` Keizer was en op den anderen
l ti de vrijste man in de wereld; en dat al de macht van
zgn Oom hem geen dergelgk leven in de Indien konde l
bezorgen/’ 1) " 1
i Ligt niet in dit boegend verhaal een wel te behartigen
j` wenk? Ons vrg en onafhankelgk Nederland heeft met
l
1 , 1) Ophelderiugeu Tl. SO volg. j
it
is ,