HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 740.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

49
gedenkwaardig leit aangaande den Gouverneur­Generaal
j JoAN MAATsUYi<Ea, in dezen Lqd van bittere onver-
, draagzaamheid, die den annexion-isten van buiten al zeer
L welkom is om ons door tweedragt Le verzwakken, en
met het stoken van religie­haaL, de algemeene zaak Le
doen verwaarloozen, onze opmerkzaamheid wel zeer be-
paald Le verdienen. - Is een Jezuït in staatszaken, wel
ooit te betrouwen? Het is geloof ik, eene vraag van
aetaalileil. Laat de Dichter der Geuzen mogen ant-
‘ woorden. »Wanneer het Gouvernement-Generaal van de
0. I. C. (zoo verhaalt de Friesche Staatsman in de Op-
helcleringen van den IX“°" zang), in het jaar 1653, door
het versterf van KAREL REiN1Ens was opengevallen,
werd Le Batavia in die plaats aangesteld JOAN MAAT-
j_ _ ZUIKER. Dees was eertijds Jesuit geweest, en had zelfs
onderwüs gegeven in het Jesuiten­Coliegie Le Gend en
niemand Lwüfelde, of hij was nog Roomsoh­l§aLholijk,
schoon hg het ontveinsde. Bewindhebbers hierover oni-
rust, zonden GERARD HULFT, van eene aanzienlijke
lamilie Le Amsterdam, als DireeLeur­Generaal naar Batavia ,
met voornemen, om hem spoedig tot opvolger van MAAT-
ZUIKER te doen dienen. HULFT bezat alle de daartoe
vereischte hoedanigheden van geest en hart, en had met
` den uitersten roem, als vrijwilliger op ’s Lands vloLen
,·, in den oorlog tegen CROMVVELL gediend; maar nog jong
; zijnde, had het oordeel geen Lgd genoeg in hem gehad,
L om zgn moed en vuur naar behooren Le matigen: MAAT-
ZUIKER dit spoedig na zgne overkomst bespeurd heb-
bende, stelt op zekeren dag in den Raad van Indië voor,
. het gewicht van den oorlog dien de Compagnie op Ceylon
l voerde, en. eenige kwade tgdingen zeer zwaarmoedig
voorhoudende, besluit hg met te zeggen, dat het hem
T toescheen, als het eenig hulpmiddel in dezen, dat er
een gemachtigd persoon uit den Raad van Indië zelf

1. j L1