HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 714.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

F 48
ouder de hand met Belgie verstaan over de aanvulling
van onze Landmagt., op de wijze zoo als uit Brussel ,
[ in 1848 werd voorgesteld, en hierboven in eenige ruwe P
N t.rekken werd geschetst., ik geloof dat men bedaard '
en standvastig den gang der gebeurtenissen zou kunnen
verbeiden. Noch ter regter, noch ter linkerzijde afdwa-
len, maar tusschen de oorlogvoerende part.ijen stilzit-
ten, dat is tzetttrttctl blijven, (stillesctte noemde men
reeds eeuwen geleden, wat thans otvizijtligiteicl heet) zie-
daar onze wel en klaar afgebakende gedragslijn. »Wij `
zijn, om Tnonnnoicns kernachtig gezegde te herhalen,
t >>wij zijn Nederlanders, geene Duitschers",al worden wij
van onzejeugd at`, gestadig en aanhoudend door de meester-
' stukken der Duitsehe Letterkunde bekoord, al dwepen
velen meer dan ik, door zang en spel van ontelbare toon­` j`
‘ kunstenaars vervoerd met de Tema/z.(ittse·r, met MENDELS-
, soi1N­nARTti0LDY, met SGHUMANN of met den genialen
etïwriiovmï. De muzijk van den Egmond voor ’t overige
. behaagt mij beter dan bij Gomêiiïe, de on-historische en
zeer misplaatste liefde van den ongelukkigen Veldheer en
L vaderlander, die - zijn laatste brief kan het getuigen 4-
p zijne weduwe en elf kinderen stervende aan de genade
, van mniiins zijn moordenaar aanbeval. - Wg juichen het
schoone, edele en goede gaarne toe, van waar het dan `
moge komen; maar ook wij zijn fier en trotsch op onze ,·.
eigen Nederlandsche Letterkunde, op een glansrijk verle­
den, waarvan de Geschiedrollen van geen Volk, van de .
Zwitsers zelfs niet, de wederga kunnen aanwijzen, en
t waarvan immers nu jaren lang, van 1 April 1872 af tot
heden, het Rijk en het buitenland luide hebben weergalmd. _
Noblesse oblige; en wel zonder onderscheid van gods- l
t dienstige of andere denkwijze. t;eMONn boog het hoofd
`ij Y l ootmoedig voor het kruisbeeld op het seliavot, en toch
T is hij R.-Katholiek ook voor ons den dood te gemoet ge-
ill i
de
Alf ï