HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 722.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

g ’ I

é
l
47
geheel persoonlgke dynastische betrekkingen daargela-
p. ten, welke zg alleen die in the /tig/t llfe verkeeren,
è meer uit eigen aanscliouwing of uitvertrouwelgke mede-
I deelingen kunnen nagaan, heeft men achtgeslagen op de
1 zeer onlangs in de Allg. Noralclettlse/te Zelltmg, het .
l blad van den ligkskanselier v. 1;1sMA1toK, tegen Belgie en
l Holland beide geuite bedreigingen, indien zij het hart
hadden, ik voeg er gaarne bij indien zg gek genoeg wa-
ren, de partg van Frankrgk te kiezen in de vredebreuk
die onverholen nu eens in Fransche dan weder in Duit-
sche bladen, van beide zijden tartend en tergend, als
· aanstaande wordt aangekondigd? Ons rest slechts één
llink en inannelgk besluit, even als in 1854, 1859 en
" _187<) daarvan moge dan komen wat wil, de vastbe-
raden verklaring dat wg noch met den een, noeh met
den ander als Btmdgenool te doen willen hebben, maar
‘. dat wij eene stipte vriendnabuurlijke Neutraliteit zullen
U betrachten, en trots alle inblazingen uit Versailles ol
uit Berlgn, zelfstandig en onwrikbaar zullen weten te
" " · bewaren. - Dat is de oud-Nederlandsche Politiek 1),
. _ maar die gepaard behoort te gaan met ons bij tgds
hier en in de Kolonien, in poslztttr te stellen. -- Tot
_x dat einde moet al weder de krgg met Atchin, on-
. l vervvijld worden g88llltl/il. - Onze schepen die in
, Azië d_e vgandelgke knst blokkeren, kunnen tot beveili-
ging en bescherming vanlonze zeegaten en binnenstroo­
. men, die in de dagen van den Held van ä?oggershank,
K _ den Luitenant­Admiraal VAN KINSBERGEN, in 1793 door
onze Marine zoo zorgvuldig overal werden gedekt, her-
I waarts ontboden, ol` gedeeltelijk ten behoeve van Java,
Sumatra, Celebes, Borneo en de Molukken,del'ensiel` met
X vrij wat meer voordeel worden gebruikt. En kon men zich
ii ­-~ -- - - - _
L van SIMON VAN SLINGl«lLANl)T cu Vtlll PIETICR S'l‘l·ï'N.
l* .

l a /