HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 751.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

il
., 45
N 'l`elt lluitsehland niet bijna BO millioenen onderdanen, en
j hebben de Nederlanden niet vroeger tot het lluitsche lttjk
behoord, en zijn de Hollanders en Duitschers niet geest-
verwanten in ta.al en in Godsdienst`? ls het geslacht der
j NASSAU’s met 00/: ])ttzI£.s·clt? lletis altgd de lïngelschman
of Schot die spreekt. Bouwen velen onzer niet mede aan "
‘ den toren te Dillenburg, om die afkomst toch regt leven-
l dig te houden en aanschouwelijk te vereeuwigen? Ofwij
wel beter weten, en of rruomsnekn al in 1837 en daarna
PIERSON, 11. LEO en zijnen Landgenooten het onder-
scheid tusschen Nederland en Duitschland tastbaar voor
oogen hebben gesteld, dit alles baat niet, om den ver-
· dwaasde Duitsche Publicisten de overtuiging te schenken,
die bij 0m leeft; terwijl wg nogtans zell` ons van dag tot
dag meer verduitschen, en doof en blind voor hetgeen
`j Sleeswi_jk­l·lolstein en den Elzas en Lotharingen is weder-
L, varen, de kluisters van onze eigen slavernij smeden. ­-
` Want, men bedenkc het wel, en gelieve naar de waarschu-
i wing van NEVVMAN en van de Revue Brimmziqite te luisteren,
l >>L’Europe est ti te merci de deux potcntats (Rusland en
Y Pruissen) qui agissent visiblement de concert et peuvent
j mettre en campagne 2 millions etdemi de soldats. - Qui
a jamais entendu parler d’une puissance maitresse absolue
i en Europe , entourée d’unc poignee d’Etats iaibles, qui sc
soit arrêtee court dans un système clltgressions ?" Vooral
wanneer die Veroveraars door onze Nederlanders zell` tot
, het voeren van den oorlog te Amstcrclam en elders, door
de schatten van onze in effecten speculerende kapitalis-
? ten, telkens op nieuw, de eene negotiatie na de andere,
[ worden gestijfd. - Hoeveel van de 5 mtlliarden., door
1 Frankrük aan Pruissen betaald, is niet door de tusschen-
* komst van Nederlandsche geldschieters verkregen? En
i zou die bewezen dienst wel de meest geschikte geweest
g zijn om den hier en daar huisvestenden ct1me0:ie­honger
. * ,
1 · / ,