HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 768.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

5 ` rr · · -­- - -


il
44, l
{ i
tot zelfs te Weenen zien gesehrilten over onze koloniale i
Politiek het licht, e11 wat men ons nu en dan zeer duide- _;
_, lijk na den ongehoorden voorspoed der Pruissisehe wape- U
IIGI1, eerst in 1666, daarna in 1670 uit meer dan eenen
l1oek heeft voorgespiegeld, met opzigt zoo totons Volks-
beslaan in Europa, als meer bepaald met betrekking tot
J die rgke Volkplantingen, die het Duitsehe Rijk zeer wel l
Q zouden vleijen of die l1et Grootdlritannië weinig moeite
zou kosten in te palmen, men heeft het in de schaamte-
wl loos sehertsende opstellen van ee11 anders vrij degelgk
lf Publieist DUPON'I‘­Y'Il1T]Q, gelijk in het Yertoog van Prof.
NEXYMAN i11 de Revue Ifrdtrmmïq-ate over llollands toekomst
vertaald, van Julij 1671 af kunnen lezen. »La nóees­ '
i site de trouver des debouehes pour l`industrie allerhande
et des ressourees pour le commerce, agira aussi puissam-
{ ment que le principe des Nationalites sur l’extension du
Cesarisuie prussien. Une fois en possession de son mtile `
ij itittiomtle, l’Allemagne voudra arriverlibrementaux bords
il de l’Oeóan gernianique. ll lui iaudra des vaisseaux et
des eolonies. Lhmzeccieit de la llollande rópondra a ses dé-
ig sirs et l`era gagner 100 pour 100 au eommeree interieur." -­- 1
il lfliomuie gris of l’llOlI'll1]G blane, niet enkel krrjgsman, Q
l maar ook zoo ietwat diplomaat aan vreemde [loven niet
onbekend, had dus niet sleeht gezien of geraden. Volgens l_
Newman zou misschien Pruissen nog al opzien tegen het
bezwaar van eene regelregte heerschappij over Java, Sari-
gp immo en onze andere Bezittingen. Dit ware al te naïf.
4 »Vingt millions de sujets eolouiaux sont une proie aussi
li' seduisante que les eotes europeennes de la llollande." ’
De bevolking van Nederland beloopt -­ zoo vervolgt NEW- [
it MAN, ongeveer 4 millioen zielen. Begeren telt er vijl`, l
li en zou Holland zooveel langer tegenspartelen dan de jeug­ Y
gt dige illonarrh te lllunehen, de muzikale vereerer van Wag-
ner, en thans de eerste Leenman van het Duitsehe Rijk? _
it _ 4
l
A 1