HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 743.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

‘?
t
l
* 43
l
Z En wat heeft men niet van onze zijde in het rorigjaar,
als naaste aanleiding tot de oorlogsverklaring aan Axe/mz,
f meer dan eens laten verluiden? lieden waren het de
p intrigues van of met den Amerikaansehen Consul, te
I Singapore; neen, heette het een andermaal, het was met _
j den Consul van Italië; ook den Duitsehen Consul hadden
de Atehinezen in den arm traehten te nemen, vroeger
‘ hadden zij zieh zelfs te Parüs tot L. NAPOLEON gewend,
_ en nu laatstelrjk tot den Sultan van Turküete Kon.s·ta1zti·­
"*’ aaopel; en in het belang der Britsehe handelaren te Peete-
Penang en in de omstreken, had men de blokkade der
kust van Ata/zin nog al vrrj slap en met zekere oogluiking
moeten bewerkstelligen; aanwgzingen genoeg van de
bezwaren, tegenwoordig meer dan ooit aan de interna-
_{ tionale betrekkingen in Indië, laat staan aan vgandelijk­
E heden verbonden, - inzonderheid sedert de toenemende
onbekrompenheid van den handelsgeest behalve de drie
S groote havens op Java, Batavia, Samaraizg en Soerabaya,
bg één enkel Besluit reeds verseheidenjaren geleden, 20
andere, ook op de Buiten­Bezittingen heeft opengesteld.
De gevaren voor onze Kolonien dagen evenwel niet
uitsluitend uit Oost en West op; er zijn maar al te veel
zwarte stippen in Europa zelf te bespeuren; - en niet
S van heden of gister. De wangunst der Engelsehen heeft
W den lof door MONEY aan het eultuurstelsel toegezwaaid,
niet wel kunnen verduren; zg heeft zich met de Duit-
sehe naburen, in den Max Havelaar rerkneuterd; geen
voor ons ongunstig telegram Reater, ofhet wekt Schatten-
freade. Meer dan eens heeft men in het Britsehe Parle-
ment het leedgevoel over de teruggave van ons lnsulinde
het heerlük Jaaa, niet ontveinsd; van den tüd der Legatie
+ van den bekwamen Gezant van LoU1s­PH1L1PPE te ’s llage,
· de Bois­le­C0mzfe, heeft men meermalen ook in Frankrijk
het cgfer der Indische baten met begeerigen blik gevolgd;
·«~
K,