HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 755.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

E r l
»:
) ‘?
¤
l
42 *
i l
verwüdering en verschil zouden worden." 1) En moeije- {
lük kon die alligt door vreemde Kabinetten te misbruiken
toelating van Consuls in de liolonien scherper worden l
, Z algekeurd, dan door den toenmaligen Minister van Buiten- g
­ landsche Zaken VAN NAGELL v. AMPSEN gedaan werd. i
»l`Iet hangt van ieder onafhankelijken Staat al`, schreef j
hij 2), (4 Aug. 1820) al of geen directe relatien te houden
door Gezanten, Consuls of eommercieele Agenten, en er `
1 beslaan verscheidene Mogendheden, met wie het Rijk _
·~ der Nederlanden geene betrekkingen van die soort onder- `°"
1 l houdt. Wat nu de zaak zelve betref't, komt het mij
M voor, dat men niet te zorgvuldig kan zgn, om alle intra
A ganzen te weeren; de heer RAFFLES levert het beste
argument op, om te bewgzen het gevaar waaraan men de
vriendschappelijke betrekkingen blootstelt, wanneer de- _;
., zelve door fortuinzoekers onderhouden zullen worden." Z
De woorden >>i7?,fl'ig(lH[87Z” en sfortutmoe/sers" klinken
hard, maar zeker heeft onze leeftijd nu en dan, de vrees Z
ni door den Minister VAN NAGELL gekoesterd, maar al te
zeer bevestigd gezien in de intrigttes van zoogenaamde
Zendelingen en Evangeliepredikers, door de Britsche
liegering eensklaps in onhandelbare, twistzoekende en
heersehzuchtige Consuls verkeerd; men herinnere zich
l, slechts den raadsman van Koningin Pomctre op Taiti,
' Plate:/t¢t»·¢l°‘en de onbesehrijielgke zorgen, welke die W
5 lli benioeizieke Zendeling­Consul den Franschen Minister van
j Buitenlandsche Zaken GUIZOT, en diens parlementaire
'lï meerderheid (de Prite/ntrdisten) in de hevige spanning
, , der gemoederen tusschen Engeland en Frankrük, in 1843
` berokkende, niet dan door een wonderwerk van gematigd
'_» Staatsbeleid tegen de dreigende oorlogsvlam behoed. -
·= j__V __ +
l l) E1.oi‘r,Byzlm_qe;zf0tdz· Geschierlenivder 0¢zrfr·;·hmzrlcZz'n_qcn (1863) hl. 135. `
, 2) Etouir hl. 117.
i 9 ·«·­
I
.
á` .. __ gg x, _ _,:_ _,__ __ ,_______ _.__;v;­-ag-e;:v;»~v>