HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 713.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

‘f
41
van de gegrondheid ol` van de overdrüving dier grieven
èj te treden; maar wgselük hadden reeds de stellers van
het Constitutioneel Charter van 1803 het gezag van den
Landvoogd van Indie aan eenige banden gelegd, om te
verhoeden, dat de Republiek (de llataalsehe) door de ,
handelingen van het Indiseh Bestuur soms »ligtvaardigin
onlust.en ol` oorlogen met eenige inlandsche Vorsten of
° Staten wierd gewikkeld; zonder dat eehter de regten van
den Staat, oi` de veiligheid der Bezittingen, ingeval van
"" dadelijke aanslagen of inbreuken op dezelve, wierden
verona<·htzaamd"; eene beperking van gezag, merkten zij
. aan, welke het vorig lndiseh Bestuur niet kende, doeh
die somtgds noodig kan zijn ," om de neigingen der Staats-
zueht tot uitbreiding of overheersching te breitlelen dan,
j wanneer dezelve nadeelig zouden kunnen worden voor
i den waren roem of de belangen der Natie" l).
Dubbel bedenkelijk is in onzen tijd, het oorlogsregt
der lndisehe Landvoogden geworden sedert de al te
milde toelating van Consuls en Consulaire Agenten van
vreemde Mogendheden op .]`<tt·tt en elders in de Over-
zeesehe Bezittingen; eene toelating, tegen welke men zirh
zell`s in de dagen der hoogste ingenomenheid van de
Staten van llolland Leden der Patriottisehe partij met de
Fransche Alliantie van 1785, ten gevolge der krachtige
”`* Vertoogen van de Bewindhehbers der 0. l. Comp. had `
verzet, en welke nog in 1620 te Londen door HENDRIK
FAGEL en den« oud-Commissaris­Generaal in N.­lndie,
ELOUT, met vrucht was bestreden, vooral op grond. dat
»gelük de ondervinding zulks reeds in de Indische zeeen _
had bewezen, met der tijd die Agenten, welverre van
* tot het behoud der eensgezindheid tusschen beide Gou-
vernementen mede te werken, juist de midcleloorzu/een van (
l) Ari. t9. Blvien Vcrzzzmu/. bl. 167, 231.
/
TïL;.I'­'l';"