HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 728.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

ll
) ‘*f
40
besloten is, ten einde er, na gedaan onderzoek, aan de
i Regering zoodanige aansehrüvingen of bevelen van wege èj
, den Koning, kunnen worden uitgevaardigd, als waartoe
, ‘ de handelingen van het Bestuur te dier zaken aanleiding
mogten hebben gegeven."
ln waarheid, zoo niet zoodanige ol` andere Instructie
`l de magt van een’ Landvoogd op duizende mijlen alstands
van het Moederland, eenigermate beperkte; van een Land- °
i voogd, wiens alomvattende werkkring »justieiele, linan­
‘ eiele, mereantile, militaire en koloniale kundigheden" 1) `l"`
l · vereiseht, wie zou niet voor de verantwoordelükheid van
het luisterrijk staatsambt terugdeinzen‘? Want van dezulken .
. spreek ik niet, die beginselen van zedelijklieid en regt voor
niets tellende, in hunnen overmoed de taal zouden durven
laten hooren: x
s>God is zeer hoog, de Koning zeer ver, en ik ben hier i
l meester." Zelfs de Gouverneur­Generaal VAN een oAPEL­
,1; LEN is naderhand door sommigen beschuldigd, de inland-
sche Vorsten op .lava, door listige en zoetklinkende
woorden, van l1un eigendom, van hunne landen ontwel·
digd en berooltl te hebben, en op Bomeo, P(ltltHZ_QlG11
‘ Celebes te vuur en te zwaard een stelsel van heersehzueht
en onderdrukking te hebben doorgezet. >>Men verslond
ll in die jaren (Mei 1816-Januari] 1826) - zoo klaagt een
hunner, liever de winsten der Kolonie in het onderhoud W
ll= van legers, in het voortdurend oorlogen met de naburige
l al Volken van Sztmamt, Borneo en Colebes, en men ver-
1 'il anderde de velden van landbouw en voortbrengselen liever
, in slagvelden, zoo als wij zulks sedert Julij 1825 in het
, hart van Jood hebben moeten aansohouwen." _
lv Het is hier de plaats niet, in een nader onderzoek
‘l ­ «t··
L 1) .1. DOORNIK, Vrüozoedige gedachten over Neêrlrwzds Indie en over
de Regering van dan Gozw. Gmermzl VAN een (‘AP1üLLEN, Amsterdam 1826, bl.
[ 67, 71, 123, 130, 165.
` ' 0*
V
1
”____ r _ _, au ­ J _ .7,; Y-- ,...à__,