HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 739.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

a
39
nen van Atehin te hebben doen afvallen of daartoe binnen
J kort te zullen kunnen bewegen, werd dit in troebel water
visschen, den Gouverneur­Generaal uitdrukkelijk onder
Koning YVILLEM I. verboden. Maar nog klaarder springt
die loffelgke voorzorg uit Art. 25 te voorschijn. »De
lndische Regering draagt zorg, dat de bestaande of nog
verder te maken Tractaten met de meeste trouw en naauw­
" keurigheid, van de zijde der Nederlandsche ambtenaren
worden opgevolgd en nagekomen; zn wendt alles aan,
’ wat tot de bevordering en handhaving van rust en vrede
strekken kan, en geeft de strengste bevelen aan de onder-
seheidene llootden en Gezaghebbers , om daartoe van hunne
züde krachtdadig mede te werken. Aan de Indische Bege-
ring wordt met den meesten nadruk aanbevolen, om,
zooveel mogelqk, alles te vermgden en voor te komen,
{ wat eenige aanleiding tot eenen oorlog geven kan, en lol ·
Jy stelsel itttn le nemen van nimmer den oorlog tegen eenig
Indisch Vorst of Volk te voeren, dan wanneer het Neder-
landsch gezag en grondgebied in deze gewesten vijandelgk
wordt zmngemtllen, of dat daartoe teebereldselen worden
gemaakt, `vvanneer alle mirlclelen tot bevrediging vrueh-
teloos beproefd zgn, en zulks alzoo mir Noonvvnnn , en
tot verdediging van het Nederlandsch gezag en van ver-
i kregen reglen geschieden moet 1). ln dit geval zal nog
Y van al het gebeurde een omstandig verslag worden opge-
maakt, en aan het Ministerie van Marine en Kolonien
opgezonden, en zullen daarbij tevens duidelgk de gronden
worden ontwikkeld, waarop tot het voeren van den oorlog
1) Een oorlog uit n000lwee7·; want het beginsel der Nederlandsche Staat- g
kunde, door VAN nr; srtncnï. destijds Burgemeester der stad Goes, drn 7
Aug. l773 aldus geformuleerd, was steeds die ,,van eene Republiek, die .
tevreden met hare limiten door geen gees! van Conquest bezield is, en wier
i Commercie zich door den oorlog te Lande zelden gebeneticeert gevonden
l hee1`t." Zeeuwsehe State­Notulen Aug. 1773 fol. 358.
i
"f" S
i
| 1

;,`;;Ȣ i