HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 739.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

.. >' ` - . ,_ `W....- -. .w..e-, _
er
nl
· a
38
herhalen en zal mij van harte verheugen, indien ik blijken
i mogt wat al te zwaartillend op dit stuk geweest. te zgn. J
Maar afgescheiden van dien tot hiertoe weinig aanmoedi-
genden veroveringskrüg, acht ik mg verpligt, het voor-
vaderlijk beginsel in het geheugen te roepen, ten tijde
fi vooral van den Minister van Kolonien ELOUT,_iIl het
l Regerings-Reglement van 30 Augustus 1827, ter verhoe-
ding van nieuwe oorlogen na den uitgebroken opstand "
‘ van DIPO NEGORO, zoo gemoedelijk en ernstig den
` Gouverneur­Generaal van Neêrlands­lndië voorgehouden. ‘
A · Ik ontleen die voorschriften aan de fraaije Verzame-
ling een Inxtrztetiïerz, Ordonnonelen en Reglementen,
door Mr. r. Musa zelf later Landvoogd, in 1848 ter
Landsdrukkerij te Batavia in het licht gegeven en hier
en daar met belangrgke Aanteekeningen verrükt. »De
Gouverneur-Generaal tn Rode, zoo luidt Art. 924 - sluit i
' of vernieuwt Verbonden van handel en vriendschap met J?
ly de Indische Vorsten en Volkeren, in naam des Konings.
Deze verblndtenlssen mogen nimmer ten doel hebben het
nl garanderen hunner bezittingen, of het voeren van oorlog
tegen de tmnardllen van anderen. Op geen der eilanden I
jl in den Oosterschen Archipel zal eenig nieuw etablissement
door de Indische Regering mogen worden aangelegd l),
l zonder voorafgaande autorisatie des Konings." - Wel i
i gj verre van zich met sommige inlandsche Hoofden ol`volks~
stammen onberaden in te laten, en den een tegen den
l ander op te zetten of te helpen, zoo als men zich her-
t 'li inneren zal dat de Regering in den jongsten tijd, er roem
op droeg op Sumatra deze of gene onderhoorige Leenman­
l_• de verbazende kosten toch wel dag voor dag, eenig nadenken zouden vor- v
i deren.
, 1) Verzameling bl. 437 volg. _
Q) Overeenkomstig Art. 6 van het 'l`raclaa.l van 17 Maart 1824 met ~
T vl Gr00t~Brilanuië geslotenl i
` · T"
I l
r «
K
___ ._ t, ._ itt, ,,el, _ , __ 7, _,. --____,, ,sg=:;.;;;«­e.,;. ~ ,; ;.`;.L~3" I