HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 724.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

37
sehe naburen tot Bondgenooten, die, gelijk uit de Eerste
Voordragt is gebleken, in 1848 meer dan eens oflieieel
hebben beproel`d, ons tot eene innige defensive Alliantie
te overreden. 1) Die Alliantie zou hetzij dan in het bevor-
deren van den bloei der Vlaamsche katoenspinnerijen, of
langs andere wegen, eenige materiele voordeelen aan de
afgevallen Broeders kunnen beloven, en daarentegen, uit
‘* hunne zamenwerking zon voor de handhaving van onze
i magt in de Overzeesehe llezittingen, door de aanwerving
`I van troepen op uitgebreide schaal, even als tot 1830,
niet gering nut te trekken zijn. Men denke aan de diensten
van den Generaal VAN GEEN, gelijk van andere krijgs-
oversten op Jawa en Srmzztlm, oïnïntttäxs, M1C1i1täLs
_ enz. ­- Dat wij thans al zij het enkel tot behoud van ons
gezag in Indië, en bepaald zonder de minste zucht tot
uitbreiding of amnexie van gebied, zulken aanwas van
w strijdkrachten niet hebben te versmaden, wi] hebben dunkt
mij, in het bijeenrapen van allerlei stof en mengelmoes,
tot den Italiaan Jsixio toe, voor de tweede Expeditie
tegen Ate/mz, daarvan het onlooehenbaar bewijs gehad,
en de met elke mail inkomende berigten leeren hoe
moeijelijk het valt nu eens op Java, dan weder op Cele-
bes en elders, oproerige bewegingen bij gebrek aan de
vereisehte magt, te dempen en de veiligheid van personen en
eigendommen in ’t algemeen te bewaren. Ik behoel` het
thema: smit/rt onmiddellijk deze o22.er·n.c/ttoeren. oorlog tegen
Atc/zin 2), niet op de eene of andere wijs gevarieerd te
I) Openbare voordragl; van 6 1"ebruarij 1874, Onze Zmiáevzlwzdsaïze óz2Zrz1k­
kingen mz de er/cemzing der onuf/za)/kelijk/mid mm België, áä liet Tmotemi
wu 19 April 1839. - Tweede voordragtz Onze Stmzásirzsiellivzgzm en onse
Staatslieafcn vóór en mz 1848 (20 Febr. 1874). Derde voordragtz de geest
, dar Natie (6 1’Iaari‘ 1874).
2) Dien oorlog, ons zoo dikwerf in December 1873 voorgeslxeld als
l ontwijfelbaar binnen weinige dagen te onzen voordecle beslis! en waarvan
` I
i.-;~;,;* "