HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 743.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

l
l
. 36
» van Rusland eindelijk, welks Schepper PETER nn GROOTE
geheel zijn leven de weldaden van Holland heeft erkend,
·' en te Amsterdam en Zaandam als Pieterbatrts bekend,
den scheepsbouw en al wat verder tot de ontwikkeling en
; ‘ grootheid van Moskoviiê kon bijdragen, als een onzervlii­
tigste ambachtslieden heeft aangeleerd! ­- ln plaats der-
il halve van een Protector, zes zulke Besehermers, die met
{ elkander alligt over een of ander brok van de rijke prooi "·
W in Amerika of in Azië geschil krijgende en over Neder- i
Zrwzdsc/t goed met elkander in oorlog geraakt, ons den- "
kelijk alleen zouden laten spartelen of zich aan onze
bescherming bitter weinig bekreunen. - Neen, ter zake
van onze Kolonien, van onzen grooten zee- en Wereld-
j handel kunnen en mogen wij aan zulke vadsige lijdelijk- _
heid en die dan nog maar in schijn zou bestaan, zonder
schaamte geene minuut denken. - Wel hebben wi], Mo- `
i gendheid van den eersten rang in 1733, de eveutmliteit w
fi van België met anderen kunnen verzekeren; maar zell` en
·«, vrijwillig ons onder‘zulke curatele te plaatsen, het zou
t inderdaad de onnoozele handeling zijn van iemand, die
lg gevoelde door zwakheid van vermogens, niet in staat t.e
it J zijn om zijne eigene belangen behoorlijk waar te nemen l).
En wat nog wel het ergste ware, die internationale cu-
i, ratele zou wel nimmer worden opgeheven dan ten behoeve
i g ,’ van een dier zes beschermers, tot eene detinitive ee·rcleelmg 0/`
l i A " cttmh.eclzti22g der brokken van ons territoriaal gebied hier, ol`
{ in de Kolonien. ­- Neen, er bltift Goddank niets over, dan
i Y rustig en onverschrokken de toekomstige ofwelligt reeds
dreigende stormen onder de oogen te zien en te gemoet te
_ gaan; liefst - kan het zijn - met die Zuidelijke Belgi-
` 1) Hoe Kxri-1A1t1xA ll en Keizer JOS1Cl’ll ll in de vorige eeuw, op het t
papier over onze Overzeesehe Bezittingen beschikten, zie men in de Bijlage, l
_ 2) B, Weth. Art. 488.
7
t g
---- · ­· »·-­­- - T, .-,- ..`__i,,tè­;,.,­·‘t::;.<·:·;*;2; ·_·_ t,_;,_;,»¤’ _