HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 754.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

,_ .,.Y. ,_` _ -­», ­­.- ­-·--«·-T­··~ TT'§*“"""*"""""'”’”""""""T"""_' `''' ` ' " 'ri
t 31
ik niet, maar twintig jaren iang heeft men aan de Mili-
t taire Akademie te Breda uit de door hem vervaardigde
j Handleiding (Kort begrip der Krägs/ttmsi, 2** stuk
(Strategie) Breda 1854, § 73 als onbetwistbare stelling
i geleerd: »Een land moet vestingen hebben, 1 tot verzeke-
ring van de oorlogsmagazijnen; 2 tot vereeniging van volks-
wapeningen en nieuwe ligtingen om die veilig uit te
rusten en te oefenen; 3 om als steunpunt te dienen voor
de bewegingen van Legers, en om die Legers, ingeval
t van tegenspoed, tot wijkplaats te verstrekken. 4 om
V meester te blijven van zeer belangrgke punten van het
5 oorlogstooneel; en 5 om de verdediging van het gewig-
tigste gedeelte des Lands met den meesten nadruk te
kunnen voeren." Redenen, die nog al wat gewigt in de
1 schaal konden leggen, dunkt een dil·ettant oppervlakkig.
_· lllaar uit de ondervinding van onzen leeftijd mag ik er
" bijvoegen, dat toen in de eerste dagen van November
1830 het slecht onderhouden of slap verdedigd Venlo in ·
handen der Belgische muitelingen gevallen was, men niet
weinig beducht werd voor het verlies van het nu wel-
i haast ook bedreigd, niet ver afgelegen Nijmegen; terwgl
j na het verrassen van een klein detachement kurassiers
' te Bcrarle-Nctasau of Hertog, de panische schrik door de
vlugtelingen te Tilburg, wegens het mistrouwen in den
geest der bevolking, bij den lloofdofficier-kommandant
der ruiterü te weeg gebragt, zóó groot en levendig was,
_ dat die brave met het kruis van het Legioen van Eer
i versierde ervaren bevelhebber zich met züne onderh00~
rigen in het opene Tilburg niet veilig achtende zich des
ri nachts langs den grooten straatweg naar Bosch plaatste,
i en met bezorgdheid over zijne zedelijke verantwoorde- `
V t` lijkheid in die dagen van al`val en verraad vervuld, door
i het pas gebeurde diep ontroerd het door mij gesteld
Rapport aan den Opperbevelhebber der vesting ’sHer··
t
` in