HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 754.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

ï
f`
fs
30 ‘
Grave met het kroonwerk Coehoorrz, de vestingwerken j`
van en bij Nijmegen, met uitzondering van het fort i_
Krayealto/f, en de beide forten te Lent, de hoofdom­
‘ l walling en de Citadel van ’s Hertogenbosch en de vesting-
werken te Bres/rens, zijn als verdedigingswerken opgeheven. j
Behalve de gronden, welke tot militair gebruik moeten
, behouden blüven, worden die vestingwerken uiterlijk gj
binnen één jaar na afkondiging dezer wet onoerdecligbaar
gemaakt, en daarna aan het domein ter verdere slechting
overgegeven? ls dit - zoo by deze allerernstigste zaak '
i scherts voegzaam ware, is dit - mag men wel vragen-
Y te Berlgn beslist, of op verzoek van den Rijkskanselier i
{ v. Btsatnaok, van wiens onveranderlijke welwillendheid E
Nederland immers voor altüd verzekerd is, in den Haag "
met goedhartig vertrouwen ingewilligd? ls dat a/ore/een _
_ en sloopea van hetgeen korter of langer tijd tot verdedi· J
L ging hier of daar kon strekken, den vüand belemmeren
of min of meer werk geven en ophouden, is dat ver-
nietigen van hetgeen bestaat in afwachting van hetgeen
. misschien eenmaal, misschien nooit zal verrüzen, van ·
Il hetgeen de vgand u welligt niet zal toelaten te timmeren I
of te voltooüen, is dat Regeringsbeleid? Wü lezen niet •
. meer de onschatbare Staatkundige Geschriften van den ­
§ llaadpensionaris stMoN VAN SLINGELANDT, die als Secretaris
van den Raad van State het grootste deel van zün leven
i Z de Defensie der Republiek had helpen bestieren, door
MARLBOROUGII en Lord ·rowNsHeNn zoo hoog geëerd, door
’ Lord CHESTERFIELD met büna kinderlijk ontzag bejegend;
welke Staatsman van de Forti/ieatlea sprekende, die >>een ij
zoo essentieel mlcldel van de defensie van clea Staat" I) ‘
n ` noemt. En hoe de wetensehappelüke krügsman , de Gene- j
raal KNOOP tegenwoordig over het geschilpunt denkt, weet ‘ ij

1; 111. 54.,
l