HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 747.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

26 D
BoNAPAn'1‘E, gebelgd over den tegenstand dien hij in het
Tribunaat had ontmoet. Dit mogt voor uitheemsche Kabi­ er
al netten, gelijk voor doortastende Veldheeren of Staatslieden ,
voor dezen en genen heerschzuchtigen Stadhouder of Raad-
pensionaris lastig en vervelend zgn, het schonk ten minste
den waarborg, dat de Afgevaardigde al gaven de Ministers
nog zoo veel diners, al beloofden zü nog zoo veel posten
. of andere gunsten, niet ligt zijne stem gaf aan hetgeen
hem uitdrukkelijk was verboden, en dat zijne lasthebbers _?
niet gelrjk wij, van tüd tot tgd, verrast werden met het
berigt der aanneming van eene wet, waarvan wij ons ver-
beeldden, dat het einde nog lang niet of in het geheel
niet te voorzien of te vreezen was.
Zulke onaangename waarheden moeten wg, naar ik
meen, wel eens ronduit zeggen, niet om het recept van i
eene onvruchtbare ontbinding te geven, niet om het ver-
ledene dat niet meer terug kan keeren, goed en kwaad ii
in het leven te roepen, maar om aan al te luchthartige
Vertegenwoordigers eens duidelijk kenbaar te maken,
· dat de Nederlandsche Natie hun gedrag met aandacht ;
gadeslaat, en zeer wel doorziet, wie hunner al dan niet, g
_ aan züne edele roeping naar hehooreu voldoet; terwijl
wij alles behalve geleerd hebben wat bij de meerderheid
K ä der 80 Haagsche Wetgevers goedgevonden wordt, onbepaald
en onvoorwaardelijk als verstandig en redeltik te beamen. ë
Doch ik breek gaarne die uitweiding over het voorge­ ,
vallene bij de Vestmgwet af om vooreerst, nog te her- j
inneren, hoe hoogstgevaarlük de ontmanteling van sterkten
in de vorige eeuw is gebleken, toen de Btwrière in de ‘
. Oostenrijksche Nederlanden had opgehouden de voor-
muur te zijn van onze Republiek niet alleen, maar van
den Keizer van Duitschland zelf, Opperheer van België 1). {
4
i · lj Hoort wat de Pruis v, ¤0HM, Demkw. Il. 183 er van zegt: ,,Die