HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 757.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

· ‘· "'‘’‘ pv `”? ‘*' """"TT‘Tï’ r=ï*"’""""*"‘_"""‘r"*_(’T*"“”’“"'*" 'M ’"‘""w ,

i 25
de Vestizzgwet vooral aan loertctl belang haar aanzijn ver-
a sehuldigd is, en dat de ozztmrmteling van vele plaatsen
1 de zwakheid veler Leden en van het Bewind moest be-
i mantelen. Zou de Natie aan zulk zelfzuchtig bejag van
populariteit, aan zulke oogendienst bg de kiezers, aan
i zóó weinig liefde tot het Vaderland geloof mogen slaan?
V Indien wij genoodzaakt waren, aan die eerroovende ge-
Q ruchten werkelijk eenig gezag toe te kennen , en dat niet
het algemeen welzgn, niet het belang van het geheele
ii Nederlandsche Volk, maar integendeel bij allerlei onder-
werpen die aan de orde zün, hetzij dan Vestmgwet, of
t spoorwegen, werven of dokken, kanalen of wat niet al
i _ meer, bijzondere inzigten hoe lang zoo meer in het parle-
mentair debat boven drijven; dat de stemmen zwiehten
niet voor het koelzinnig en rüp overleg maar of voor de
g berekening der eigenbaat, of voor het vuurwerk van een
U of ander glinsterende welsprekendheid of voor de ijdel-
heid, die dan later weder met gelijke munt betaald wordt,
om den Ministers vergeefsch werk te laten doen en den
boêl in het riet te sturen, wie zou dan niet ten slotte
beginnen te begrijpen, dat onze Voorouders, van wier
, langwijlig beraad men zoo breed pleegt op te geven om
de hedendaagsche Regeerkunde in de hoogte te steken,
_) waarlijk wel wisten wat zü deden, toen zij den Staten-
Generaal geene arübrieven gaven op een’ soms zeer eigen-
‘ dunkelük te verklaren eed en te plooijen en kneeden ge-
weten, (Art. 82 der Grondwet), maar toen zij het beginsel
van ofücieële ruggespraak (die thans toch ter sluip en
_ bedektelijk plaats heeft) ruiterlijk vasthoudende, hun
lnstruetien of Berigtschriften gaven, dikwerf zeer eng en
_ naauwkeurig bepaald, envan welke het hun, evenmin
Y als Ambassadeurs, of andere Gezanten en Gedeputeerden
geoorloofd was, in het minst afte wgken. >>Ce qui rósiste,
appuie", antwoordde eens de roudborstige Atvbaiaux aan