HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 742.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

»‘ ` " Y ’ ­. . .,v.; we ,.,. ,r,t.~«~.,V., · " ` '''` J? “lï
E E E l
Qi
het toenmalig Bewind beraamd, plegtig verklaard werd:
g »Tot de vorming van een deugdelgk verdedigingsstelsel, Q
" sedert lang het voorwerp mgner zorg , zgn voorbereidende
maatregelen genomen, die een goeden uitslag beloven"; g
eene verklaring door de beide Kamers helaas in een geest
van bezuimlging beantwoord, die zich met een eettwigen 2
Vrede sehcen te vlegen; de Eerste Kamer verlangde >>ver­ vl
· eemzoudigirag en l1espctring", de Tweede >>spda1t·zttemlzeid". K
Een wenk, om zich verder met de Defensie niet te haasten.
Wat er gebeure, wij hebben nog even als in 1793 tegen
den Generaal nUMoUmEz, om de woorden van den Raad­
pensionaris van DE srinenr te gebruiken, »>de beste l
g del`ensie achter de rivieren, en aan de Hollandsche kust
met schepen en battergen". Nog hebben wg gelgk in de
dagen van Hoorrg, >>gremen mm ijzer , mits de stroomen
en moerassen voor ons vechten", en nog is in ’s Lands _i_
toestand veel gebleven van hetgeen de groote conrioonn, E
de mededinger van VAUBAN, en met hem de beste Inge-
nieurs, onze physieke voordeelen achtten om zich tegen
· veel sterker overrnagt van vijanden te verdedigen. >>Ons
Land is zoodanig doorsneden met rivieren, meere n,graf­
_ ten en moerassen; wg kunnen den vgand zoo gemakkelijk ,
A al`sngden door middel van overstroomingen; onze Voor-
Q vaderen hebben de plaatsen, die best geschikt zijn tot .,
onze bescherming, met zooveel wgsheid en goed geluk
versterkt, dat wanneer dit stuk ’met verstand en doorzigt `
behandeld wordt, een handvol volks op zeer vele plaatsen
een geheel leger kan af`weeren" 1). Maar dan behoort het
steeds te zgn zoo als ten tgde der worsteling tegen
· r1·11L1rs II en tegen Lonnwim XIV: >>liever aerclrmz/een
i lmzcl, dan geen land". Desniettemin in de laatste dagen, rg
dorst men in Nederlandsche bladen laten drukken, dat '
1 ' l) Z. V00r0mZerZ@/ce wqjshrid in lmgekeläke tgderz (Utrecht 1872) b1.94_