HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 737.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

,, ”ï’ ze aa e Y- e-ee; «e~~«~~w-e-W F”...­­­­­­1.. in Y c e_,-,,_ I
23
sehen het nimmer te worden, maar daarom begeeren wij
niet lafhartig het hoofd in den schoot te leggen. ln-
tegendeel, welke dan ook de diensten kunnen zijn door
Leger en Vloot t.ot ’sLands behoud te betoonen, welk
nut de raad en de aanwüzing van bekwame Bevelhebbers
mogen aanbrengen, het grondwettelijk beginsel mag niet
gj uit ihet oog worden verloren, dat de voorouderlijke grond
door alle burgers als Landstorm, voet voor voet moet
·y worden betwist; dat geen duim breed gronds van de gren-
zen af onbeschut mag worden gelaten; dat het van geene
persoonlijke subjective ingenomenheid met dit ofdat stelsel
van Defensie door buitenlanders of door wien ook ge-
l predikt 1), mag afhangen, eene bevolking die tot hiertoe
onder de bescherming van vestingen levende, schot en
lot getrouw heeft betaald, den vijand roekeloos in handen
N te spelen, zonder te letten op den eed door het Hoofd
, van den Staat afgelegd, om niet deze of gene Utrechtsche
, of eene andere linie, maar de onafhankelnkheid en het
l grondgebied des Büks, >>de regten van alle des Konings
è onderdanen en van elk hunner" te beschermen, te ver-
dedigen en te bewaren 2). Met de stelsels van Defensie
is het immers zoo tamelrjk als met de keuze der beste
geweren, gegaan 3); zooveel hoofden , zooveel zinnen; gelijk
ook al die kostbare onmisbare gepantserde schepen ­­
naar men zegt hunnen bloeitijd alweder hebben gehad.
Volle 24 jaren zijn er verloopen sedert in de Troonrede
van 7 October 1850 van het stelsel van Defensie onder
I) Geene Pruissische, geene Oosimzrü/csche, geene Fransche, maar eene
mtiemale taktiek en verdediging. Z. Jon. v. MULLER, Gesch. Schweiz.
ç Eidgeacsseasch. H. Th. s. 185.
2) Grondwet Art. 51.
! 3) 1 Achterlaad Geweren. 2 Minié. 3 Beaumont. 4 Snider. 5 Remmingian.
6 Gras. 7 Oomblain, (15 September 1873.) Thans roemt het Duitsche Leger
op een half millioen Maaser-geweren.
l
)