HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 775.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

22
` te doelen, toen de ongunstige staat van onze Marine be-
sproken werd. >>Zoo te land als ter zee, sprak hü, moet
_· Nederland blüven wat het geweest is, en zoo wij hier
de middelen onthouden aan de Regering om te herstellen
wat bedorven is, dan zou op deze Vergadering de schuld
kleven, indien de Nederlandsche Natie niet meer de plaats
innam, die zij tot dusverre met roem onder de Volken _
van Europa heeft bekleed." Waar weleer het voorgeslacht, M
door F rankrgk, Engeland en Duitschlandlverlaten, onder _y
de leiding van Prins Mnumrs niet versaagde, maar kloek
als die ruwe krijgsman betuigde en met de daad toonde
__ zijne huid duur te zullen verkoopen; waar later een
VVILLEM III tot antwoord aan verraderlüke inblazingen X
verklaarde, wel een middel te weten om den ondergang
van zijn Vaderland niet te aanschouwen, dat is, om te
sneven bij de verdediging der laatste gracht, dáár bg zulk
een Volk, mag geene onedele en flaauwhartige stem uit N
den mond van dusgenaamde Vertegenwoordigers, lijdelijk I
vernomen en geduld worden; - allerminst, omdat de
_ Natuur dit Land van de beste middelen van verdediging 1
voorzien heeft. »Aan alle zijden," dit seherpten onze
Voorouders in, en van 1572 af tot 1795 toe is die
-` stelling bewezen, >>aan alle zijden heeft de Republiek hare
liniën van verdediging, of zoogenaamde Frontieren." Van
‘ het winnen of verliezen van één enkelen slag, van het
beleid of van een onbevvaakt oogenblik van een of ander
Legerhoofd, Neerlands vrüheid en toekomst afhankelük
te stellen, zou dit Regeerkunde verraden, dan wel na
hetgeen de capitulatiën van Sedan en van Metz hebben
_ geleerd, het droevigst gebrek aan doorzigt trots de bittere
ervaring, niet van een kleinen Staat maar van »la grande ç
1Vatzïon", zoo oorlogzuchtig als zij zich onverwinnelijk
waande. Wü -­- ik bedoel bijna de geheele Natie ­- wij
, zijn geene mtlimiren, wij zgn het nooit geweest en wen-
t