HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 749.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

,, . · W "'7TT”""".T;," W " ’ ~_-y_-;---4·­-»-­j-vvY-­TTff,.....Tr.j.`..,,.,,r,¤T,;?ï Vr _nf ___,
E
‘ 21
meer dan eens na den bloedigen krijg in Duitsohland,
te en nog na het uitbreken van den oorlog tegen Frankrijk
in 1870 een later, in het Voorloopig Verslag der Kamer
over ons Defensiewezen, zoowel als bij andere gelegen-
heden ontmoedigende regels hebben ter neder gesteld,
die niet in het diep geheim van een vertrouwelijk Comité-
T W geeaemal besloten, maar tot schande der Natie in het I
_ ' bu1tenland vertaald en verspreid, de meest ofüeiele er- g
E W kenning van onze onmagt tegen vreemde kolossale snijd- _
_ kraehten behelzende, zoo ligt de roofzuebt van den een
Q ’ of anderen Veroveraar gaande konden maken. Wie de
i meening zou beamen, dezer dagen nog door een Afge-
; vaardigde uit Dordrecht, uit Hollands oudste stemheb-
1 bende stad, de stad die het levenslicht aan beide DE
_ VVITTEN schonk, in de volle Tweede Kamer ontwikkeld,
L dat >>al kende en wilde men die offers aan ’s Lands ver-
1 °° dediging brengen, het toeh eene hopelooze onderneming
F zoude zijn voor een kleinen Staat als de onze", zou
1 ' onnadenkend den weg banen om eerlang en onherstelbaar
1 onder het ondragelijk juk der vreemde overheersebing,
q i in geld en mansohap het twintig- en honderdvoud dier
L offers als gedweeë slaaf te moeten storten. Tegen zulk
0 ­ eene zienswijze aan de kiezers van dien Afgevaardigde
1 QP gewis onbekend, toen het bazardspel der stembus ons
S met die benoeming verraste, tegen zulk eene zienswijze,
, komt alles op, om de edele taal van een müner geniale toe-
hoorders tot de mijnete maken 1), »de sebimmen onzer Vade
5 ren, het bloed in onze aders, onze gansehe Geschiedenis?
De onpartüdige waarheidsliefde eisebt uit de Reclev0e­
X ringen en Adviezen van een ander Lid der Kamer, de
Q- _) eordate taal van Mr. w. VVINTGENS (18 Junij 1855) mede
ll ·--­~­ï­--
ll 1) Beers, Kerkredeueu ouder dan indruk der áijdsalusivzndighedeu uitge-
lt ? spreken, bl. 132 (28 November 1870).
l. j
l ,
i t
1
_ t
l