HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 753.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

' · · . , ___ M A ..~...:j,;_g

. 20
en na de Unie van Utrecht, jaar voor jaar hebben ge-
; raadpleegd, zullen die waarheid bevestigen. Maar ook "’
werden in die Vergaderingen, doorgaans de Punten van
Beschrijving behandeld met meer naauwlettenden en angst-
valligien ernst, met vrij wat. meer zaakkennis, of ten
minste met veel meer afkeer van oppervlakkiglieid; met
bescheiden mistrouwen en tegelijk met zucht t.ot onder- gj;
zoek, niet zóó gejaagd en alsof alles met stoom en over-
ijld moet beslist worden door eene meerderheid, die vr
thans niet zelden erkent zelf van de zaak niets te
weten, maar enkel door de oogen van eenige weinige i
medeleden, onderstelde clcs/mmtligczz te zien. Vooral ook
werd weleer beraadslaagd met bijna dagelüksch gebruik l
van een geheim. Comité, liefst nog meer speciaal dan
generaal (een of ander Secrecl Bcsognc), waarin eenige
· weinige mannen, de kundigsten in het vak dat te be- ,,,
handelen viel, vooraf in uitgewerkte Rapporten tot gids en
vraagbaak en tot voorlichting of van de Algemeene, of
_ van de Provinciale Staatsvergadering een en andermaal l
hun pracaclvles plagten uit te brengen; in plaats van j
dat zoo als nog onlangs tot geringe achting der Tweede l
a Kamer, de Leden zelve de een den ander in het open-
baar verweten, dat men ln ’l wilde over de gewigtigste `
` aangelegenheden (de VcsZiing­wel b.v. de Mimlwcl en iw
andere onderwerpen) debatteerde. Doch inzonderheid was
men er te allen tijde op bedacht ,den vreemdeling laat staan,
gevaarlgke naburen, niet in onze kaart te laten kijken I).
Onbegrijpelijk is het, dat onze Volksvertegenwoordigers
[ 1) Earl van ge/aciuzhcarling den 20 Mei l75ö te Zierikzee en elders afge-
nomen bij de inededeeling aan den Raad van de Resol. van II. ll. Meg. van ·.
10 Mei bevorens over de ,,brouilleries" tusschen Frankrijk en Engeland in
Amerika, die tot een oorlog uitbarstende, van zeer schadelyke gevolgen zonden
j kunnen zijn voor de Republiek, en meer bepaald voor Zeeland, ,,met relatie tot j
Staats~Vlaandi·reti." Eetl van Scc1·cles.s·c,l5 October l770.(Buitenlandsclu· Zaken).
‘ l
, i