HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 767.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

­. -­«­ -··;.;<» ·­;«­-- ’;."’"’ ’" ’""i’”’T’ï""’”"F”'*`v"'_`e”“v_`_-vH'T~w’~”‘“7”vi`“ v_"`v’? sg
i` ,
I
l
19
l
I roekeloos ten offer hebben gebragt? Bezaten wij toen
‘!t"" zelfs zulke schatten, of voerde men niet den oorlog tot
` het Twaalijarig Bestand en nog later, voor een deel met
de Franse/ie penningen, of den geldelijken onderstand
lg jaarlrjks van HENDRIK IV en van Lonnwvn XIII genoten,
E door rnimçois van Annssniv telkens niet zonder moeite
Wil! afgebedeld? Zou men in dien tüd van Mnnnrrs, van ,`
den veroveraar van Breda en Groningen, van den Steden-
H, ­ bedwinger rnnnnnm HENDRIK, van eene toekomst heb-
_ ben gedroomd, waarin een kortzigtig nageslachtjuichen,
i dansen en springen zoude bij het berigt, dat de borst-
J weringen van Nederland een voor één, eerlang zullen
dg worden gesloopt? I) Gelool't mg, elders wrgft men
zich de handen bg zoodanige blindheid. God geve dat
lj] de tijd nimmer kome, dat zg, die zich over de slooping
ip, der vestingen verheugen die onze onafhankelgkheid
j eeuwen lang hebben beschut en den schoenen tuin van
Holland tegen indringers van buiten bewaard, God geve
jl dat de tüd nimmer kome, dat de vijand. zelf hier meester
geworden, onze ingezetenen, gelijk die van Straatsburg
j en elders tot den wederopbouw der versehansingen tot
zijn eigene zekerheid en tot hunne duurzame onder-
drukking gebiedend presse, en te laat de wijsheid van
het voorgeslacht doe eeren, dat met veel minder midde-
, len zooveel groots heeft gewroeht en de Wereld verbaasd
i doen staan. - Met veel minder middelen ik herhaal het,
1 en al de genen die de Resolutien van Holland van
Vi 1524-1795 en van de Staten­Generaal of die van deze
li ol` gene Provincie in ’t bijzonder, met name van Zeeland,
lj nevens Holland de ziel van het Gemeenebest, even vóór
rr
gg 1) De bezwaren der belegering van Deventer in l8t4·mogen den ouderen van
1; jaren nog onaangenaam in het geheugen liggen, is het feit van de langdurige
verdediging niet een bewijs van het nut dat die vesting zoowel als Gorinchem,
hem die deze sleutels van het Land bezit, nog heden zou kunnen aanbrengen?
. 2%
l Z
j
iz
l
A)