HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 743.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

_ o·· "irï,_Trï:’2i"T""_iTT """‘”"7 ·‘
I
l
y t
X 17
ll
if fusie; of het bedenckelyck was dat cenen Souverainen
Staet met syn nahuer 0ock Souverain syndc, in allen ge-
{ valle naeder konde verbonden syn als met syn sclven;
i` dat de seven Vereenigde Provincien geconfoedereerde
ii; Staetcn waeren, somler vermengmge vtm dealers Sourc-
yä rctiniteyt; soo ook de geconfoedereerde Kantens van Swit-
I serlandt, de Grisons ende anderen daeromtrent; dat wy
V', geen naeder woorden wisten, om de aldernaeste verbin­
·, tenissen van interest uyt te drucken als Unie ende Con-
,’ federatie, ende die Coalitie voor onmogelyck aghten,
soo in de nature van de saeke selfs, als ten res-
ll pecte van de last van de Heeren onse Principalen. Dat
ylä wy kosten verklaren, dat ll. ll. ll. nogh ons soo een
zy? absurde propositie was gekomen in de gedaghte, ende
dat ons die te meerder vreeindt nu voorquam, als men
ons met verscheyden propositien van besyden, vyl` wee-
’ ken langhe hadde opgehouden; ende naemen egter
y ons al'scheydt; dat wy ons bedencken wilden, wat ons
Q, verder daeromtrent te doen stondt" 1). Zoo was op
T staanden voet bg het inzien der Engelsche Memorie, door
de Nederlandsche Gezanten geantwoord; maar te huis
liy gekomen werd terstond beraadslaagd hoe dat stuk orde-
Qyt lijk te bestrijden en te ontzenuwen. Geene tweemaal 24
ik uren waren verloopen, of zg hadden in een Fransch
"*i Vertoog die »nouveauté iuouie de Goalition" in al hare
`_ naaktheid tentoongesteld en met beroep op de Geschiedenis
der Staten en Volken beschaamd; met verwgzing tot de
ll Amphictyonen in Griekenland, tot de verbonden steden
gi van Italie in de eerste eeuwen van het oude Rome; tot
de Zwitsersche Kantens; tot de 17 Nederlandsche Gewes-
ten, onder het [luis van Bourgondië vereenigd, maar
if nooit mmengesmolten; zelfs niet in weerwil van de gansche
ik ___“_Y“
i 1) Verhaal, hl. 64 volg.
y 2
‘¤
i