HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 738.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

rz « - ~ ~YYY W,- er _ , __ "" `T'ï'ï;>l*ïI
` >·
. (
16
ll
` dier nieuwe Britsehe Bewindslieden, die naar het scheen ly
zich hadden ingebeeld, onze pas van Spanje door het ll_
Verdrag van Munster na een 80jarigen strijd vrijgevoohten M
` Nederlanders, onder den glimp van eene ctllernnauwste
aansluiting der beide Piepublieken, als een wingewest te ll
zullen beheerschen. De Begeren en Wurtembergers weten ,i
` ook , zoowel als de Saksers, wat een Schutz u. Trutz­Bünd­
nisz beteekent, onder de Hegemonie van Pruissen.- 1) if,
>>Ende dewyle in deselve (Memorie van den Engelsohen ­,
Raad) gesprooken wierdt van een Coalitie van beyde Re-
_ publyeken in soodanige maniere, dat die in een corpus,
ende onder eene hoge llegeringe soude gebraght worden, i'
hebben wy geraeden gevonden, mits de ongeryml/ieyl van ly
. soo een cibsuircle ende onverwaghte propositie, de voorge· 1,53
melde Commissarissen met vrymoedigheydt te verklaren, il
dat de sineere intentie van ll. ll. M. geweest was, te mae-
ken een vaste ende onverbrekelyeke Confeclerelie ende ir
Unie, met dese llepublyeke; - dat ons nu seer 0nver­ ·y
waght voorquam, dat men in plaetse van Confederatie yi
ende Unie, sprak van een Coalitie ende vermenginge van `j
Souverainiteyt in Regeringe, daer van in alle de wereldt r
noghte in alle de Outheydt geen exempel soude gevonden
werden, op die maniere als hier wierdl, voorgesteldl; dal. hy
hare propositie implieeerde allerhande nieuwigheden, eon- ll`
. fusien, absurditeyten ende selfs bygevolg onnzogelylehe- »·QQ‘
rlen; dat het woordt van Cocilille genomen in dien sin, `
in geenerhande Traetaelen ergens soude gevonden wer- ty
den. Vy vraeghden, hoe het bedenekelyek was, dat soo
een vermengde llegeringe soude konnen syn sonder een-
een _
l) Zie daar tegen de luide waarschuwing van den ecrlijken Zwaab MORTZ
Mom., Mnhnru/' zur Bezuawzing Silrl-Demfschlnncls vor dan äussezus/en Gejne­ ;
ren. Stuttgart 1867, 2** uitg. - Le 0on.s·e;·m/em·. Revue de zlroil inler­ yn
y naiimm/. I. 38, (litreeht ISGS).
t ‘¤
z