HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 726.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

11
ontkwam men sedert ter naauwernood, toen de listige
en bijna ondoorgrondelüke huichelaar CROMWVELL de broe­`
derlijke Vereeniging onder eene en dezelfde Oppermagt,
of de zamensmelting (Coalitie) der beide Republieken
· i smakelijk zocht te maken! -­ lndien onze Regering of
, wel een van onze Diplomaten naar het lloofdkwartier van
een of anderen Veroveraar ontboden, ooit in de no0dza­ ’
kelijkheid mogt komen, van een voorstel tot de naauwste
aansluiting hetzij dan van Pruissen of Duitsehland, hetzü i
U van Frankrijk in ernst te moeten overwegen en bestrgden,
is het te hopen dat zij niet zoo verbluft als die Ministers
van Beäeren en van andere Zuid­Duitsche. Staten die in
,, 1866, voor den norschen overwinnaar te Nvlkolsbarg ver-
schenen, bekend zullen zijn met het leerrijk antecedent
i der Negotiatie in Engeland van 1653. Hun die te eenigen
· dage geroepen zouden worden, ’s Lands regten met nadruk
i`, voor te staan, en niet zoo maar voor de leuze te verde-
digen met de flaauwe verontschuldiging dat men niet was
bezweken, dan na vruchteloos alle gronden en redenen te _
V hebben uitgeput; - neen, ik bedoel het geval wanneer `
onlijdelgke zaken van een üer en vrijheidminnend Volk
door een of anderen overmoedigen nabuur tot de tanden
gewapend gevergd zouden worden, ­- in dat geval, be- t
hooren onze Staatslieden, zoo al niet met de ongewone
· bekwaamheid van een IIIEnoNVIxIUs VAN BEVEENINGII,
of van zijne Ambigenooten VVILLEM NIEUPOORT, PAULUS
VAN DE PIERRE en ALIIARD PIETER JONGESTAL toegerust,
ten minste van gelijken vaderlandschen zin doortrekken
en met dezelfde onvervaarde kloekmoedigheid bezield, den
vreemden Geweldenaar rustig ten antwoord te geven,
6 wat wij in het Verhaal dier Ambassadeurs geboekt
vinden. 1)
1) ln de Fransche of in de Engelsehu taal gesteld, en in het Latijn in
" E