HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 724.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

' " "" ` `ïrif .i, _ .,_~.. ,. . .-. . .,7 , ___. _ .;, , ., _· · ~ ~ -~ , I
10
K einde, en zou misschien Nederland nog wel een niet te ver-
smaden »A¢!·mee-corps" onder het bevel van een of anderen
° Pruissisehen Divisie­generaal opleveren, en bg eene onaf-
zienbare revue te Berlgn door den Keizer der Duitsehen,
een waarlijk nog al dragelijk figuur maken; gelijk weleer . i
de llollandsehe garde van Koning Lonnvvian, na de in- ,
ltjving, te Parijs voor den eersten NAPOLEON nogal met
eenigen lof deüleerde. 1)
Maar hebben wij niet van de vroegste tijden van
l onze Geschiedenis af , zulk eene Bescherming uit den U
vreemde zoo naauwkeurig mogelijk en op de keper
leeren kennen? Als wij aan het Tractaat met den Hertog
van Anjou denken, valt ons dan niet terstond de Fransche ,;
l Furie te Antwerpen van 1583 in het geheugen, en toch
scheen de wijze en groote WILLEM I alles zoo üjn be- '
dacht en door PHILIPS VAN MARNIX te onzen behoeve be- ·
dongen te hebben. En toch immers werden wij verschalkt Y"
en kwamen bedrogen uit. ­ Iloe duur kochten wij daarna
de bescherming van ELIzAB12"rII en de Landvoogdij van ‘
Leicester! Welke gevaren had men te trotseren om den V
dubbelhartigen Engelschman weder kwgt te raken, en
onder het mannelijk beleid van oLnENBAnN12vEL'r, voortaan
zelfstandig op eigen wieken te drijven! Hoeveel had het
in, de verpande vestingen den Briel, Vléssingeez en Ram-
mekens dertig jaren daarna te lossen, en de laatdunkende
‘ vreemdelingen uit den Raad van State eindelijk te ver-
wijderen! Welke milde bron van jaloezij zag men niet
gestadig geopend, naarmate de nog niet vastgezetelde
Republiek nu eens op IIENIJRIK IV, een andermaal op
Koning JAKOB I steunde! En aan hoeveel grooter gevaar
·-W··~ a
l) Een toevoegsel tot deze beschouwing kan men in mijn Artikel van 9 Mei
1875, in het Utrechtse/z Dagblad lezen. (0m1erz0en!ä/clzeid van Regerings-
I rleginselezz , .Z’2·uis.sm, Neclerlend en België).