HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 741.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

tl
Bondgenoetsehap springen in het oog. Men kon dan eens
terstond den uitnemenden overgang van het Nederlander-
schap tot het >>Deutsehthum", uit de daden leeren kennen.
Men kreeg dan in stede van een ongedwongen Burger-
, Koning, die zonder het eontreseign van zijne verant-
woordelijke Ptaadslieden niets vermag, een >>Herrsc/zer,"
5 wiens Besluiten al zouden zg met de Constitutie vlak '_
strgdig zijn mits maar formeel afgekondigd, voor alle =
Hoven en Hegters onherroepelijk verbindend zijn; 1) die,
al wordt de Begrooting afgestemd, bij voortduring de
vroegere Belastingen blüft heffen.; die Leden van het
Parlement trots de keuze der v0lksstem,wegens misdaad.
van vgekwetste majesteit" in den kerker laat zuchten.
" Wij hadden dan geen kwijnend Schoolverbond noodig,
want aan het sehoolgaan van onze kinderen, van onze
knapen en meisjes zou zeer stipt en streng de hand
‘ worden gehouden, die weldra zóó beschaafd zouden zijn
als de plompste hannekemaaijer en Westfaalsche of Pom-
mersche kinkel zich ooit heeft ingebeeld, en te gelijk
wierden wij dan van het Anti-sc/z.00lwet­verZ20nd ontslagen , 4
‘ dat wel züne matten zou kunnen oprollen en belet worden
verder te vergaderen. Wij kregen dan school- of leerpligt
volop, en aan de hier immers zoo luid en zoo vurig afge- l
smeekte algemeene dienstpligt, door den wil van onzen gena-
‘ digen Opperheer onderworpen, hadden wij het onschatbaar
voorregt door den stok van den korporaal van den vroegen
morgen tot den laten avond, tot tz'le/ztige krggslieden ge-
drild te worden! Dan kwam er aan al het ijdel gezeur
van al die jaren van 1666 af tot heden, toch eens een
1) Hierbij te vergelijken i·:r>IYA1tD LASKER, Zw Ve1;fassmz_q.s_qeschiehte Freere-
»~ sans (Pelizeiwzwnli und Rec/üzfssebuiz in Prenssen (s. 179-212); Dr. HIER-
MANN SCIIULZE , Dna Prens.s·iscne Slnnlsrechi azgf Grnndlnge de.: Denise/len
Stantsreents dnrgesiel/á Leipziy 1870-1874; eonsrreivcrnv Fimmz, Des neue
j Deutschland (Brieven aan een Pruissischen Staatsmzni enz.)
_ re
._ Z2