HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 724.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

jy ,;: ““""‘"“"’""""' " "' ' 7 ‘ F" "
Ft;
/
A S
Voor het oogenblik genoeg voor het onverhoopt geval E
dat onze onafhankelükheid met dadelijken aanval wierd
i. bedreigd, in welk geval wij de verwachting mogen koes-
· teren, dat, zoo als NELSON het van züne zeelieden uit-
drukte, ieder, geen Nederlander uitgezonderd, zijn pligt 1
zal weten te vervullen, en zich de mannen van 1572,
1672, 1747,1793 (van v. BOETZELAER en de metgloeijende 5
i kogels beschoten Willemstad) waardig zal betoonen. -·
j llet kan dan geen vraag zgn, of dit of dat Gewest, Zee-
l ` land, h. v. al dan niet naar de beschouwing der technici
l te verdedigen zou zijn, of voor de door NAPOLEON zóó
lg ltooggeschatte posten en sleutels van het Land, Vlissin-
gen en den Helder al dan niet zou kunnen gewaakt wor- ,
den, het is niet de vraag van het kunnen, maar van het `
i moeten, tenzij men het Vaderland afzwere, en zich onder
lg de hoede van een of anderen roofgierigen Adelaar, Fran- v
il W sehen of Duitschen, uit kortzigtige angstvalligheid plaatse. ‘
En waarom niet, hoor ik mij toevoegen, waarom niet
zulk een Beschermer, waarom niet een welwillend en
i geruststellend Protectoraat? Waarom zou het Nederland-
ii sohe Volk niet eindelijk tot bezinning komen, en gelijk `
hl de Berlünsehe Ifreuzzeiztmg ons reeds zoo welmeenend
in Februarij 1867 aangeraden heeft, ten laatste inzien,
l hoe de zmauwste acmsluilirzg aan Pruissen, voor Neder-
land het eenige middel is om het niet te versmaden over-
sehot zijner nationale eigenaardigheden te redden. (»llo1`­
g ien wir, dass sieh das Niederlündisehe Volk bald besin­
ii nen, dass es begreifen wird, wie es nur im ezzgslen
Ame/tlusz an Preussen den werthvollen Rest seiner Na-
tional-Eigenthümliehkeiten retten kann." -)
Inderdaad de voordeelen van zulk onwaardeerbaar v
Conférence de 1§2·u.2·elle.s· (1874), of door het gedienstig zoogenaamd beschaafd
V0ll{8l11`Cg`l, Vith DI'. BLUNTSCHLI iIG büpüïktfll.
_ ra