HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 742.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

l
7
vijand ligt genaakbaar tot moed ontvonkt, en betwist hem _
in dit waterland en op elk Eiland, voet voor voet den vig-
: gevochten grond , het erfdeel der Vaderen; het sneuvelt des
9 noods in de laatste versehansing, »van vreemde smetten vrg."
~ Hoe nu nadat men de wapenen zou hebben opgevat, het
Land zou behooren verdedigd te worden en op wel/te
lt punten bg voorkeur? welke linie van defensie ons het best,
zoo niet eeniglijk naar de meening der krrjgskundigen
r besehutten kan; waar men zich naar die zeer uiteen-
‘ loopende en subjeetive theorieën zal hebben te vereenigen .
g en al zijne magt te concentreren gelqk men het uitdrukt,
j is in mijn oog tamelijk onverschillig daar de oorlog een
g mttlomtle, een volksoorlog zoude zijn, waar niet een
punt, maar ctlle en het gansche Land beurtelings moet
‘ gevrijwaard en beschermd worden. - Taktiek en Strategie
verkondigd door de vermaardste militaire specialiteiten
van het buitenland, die voor zeer verschillende Volken en
l toestanden schreven, hebben hier bg zulken strgd, het
l minst gezag: elk volk heeft zijn eigen wgze van vechten:
dit hebben wij reeds sints bijna een jaar, in Atchm on-
l dervonden. Tegen een Volk dat liever wil vergaan, dan
i zich gedwee en kleinmoedig onderwerpen, is het meest
V geoefend Leger door de meest ervaren Bevelliebbers aan-
1 gevoerd, van Alva, Romero, Momlrclgon, Memlozcl en
L Splrlola af tot Comle, Turerme en Luxembourg toe, op
i den duur niet bestand; even weinig als de bekwaamste
lllaarschalken van Naromron, een Soull b. v. tegen de
Spaansobe lnsurgenten en hunne afmattende en uitput-
tende guerillafs, - van 1808-1814. Men weert zich ,
met alle middelen, militaire en niebmilitaire , welke God en i
Jl de Natuur in dien kamp op leven of dood, voor vrijheiid j
j en onafhankelijkheid aan de hand geven. 1)
j ..-..4 l
l) Een heilig en natuurlijk regt, door geene willekeur der Acts.: de la
l
••ë
l
l j 1