HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 720.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

· t
6
d`ètre [lere de ee qu’elle peut nemmer sa ereation; mais
elle est trop eelairee, pour ne pas sentir que eette armée,
qui a deja fait ses preuves, ne saurait être appelée, dans :
la erise aetuelle, a en donner de nouvelles. La force des · i
ehoses et les néeessitós de position de toutes les grandes
puissances de l’Europe s’y opposeraient." 1) De Koning der
Nederlanden moest zich beijveren aan het edelmeedig Volk lç
dat voor hem zooveel gedaan had (»au peuple noble et
gónêreux qui s’est dóvoue pour lui"), een rustig en vreed- I
,zaam bestaan te verzekeren, en de drukkende en ont- `
Q zaggelijke lasten door dien buitengewenen staat van zaken j
te weeg gebragt, ten spoedigste te doen ophouden. -- i
i Zulke strijdkrachten bragt Nederland in 1831 op de Ut
been, en onderhield die door zware lasten, welke de
j nationale geestdrift toen ligt telde; Indische baten kende "
men toen nog niet, gelijk zg sedert Nederland ten be-
I leope van niet veel minder dan 1000 millioenen zee al
niet meer, zijn teegestroomd, en die weder mild zullen
j kunnen vloeijen, indien men zich haast aan den vernie­
londen en voor het behoud van onze Overzeesehe Bezit- {
i _ tingen gevaarlijken oorlog tegen Atchin een einde te maken, j
‘ en die even onvruchtbare als doelleoze onderneming vrg-
willig voor het te Zctctt zij, te staken. 2) Een Volk, dat
jaarlgks eene begroeting van meer dan 200 millioenen I
aan Staats- en Koloniale uitgaven te dragen heeft, en dien I
i voorheen ongehoerden last uit eigen middelen zonder 1
j geldleening torseht, zulk een Volk, zoolang het de
eeuwfeesten van ons glorierijk bestaan nog met luide K
erkentelükheid viert, vraagt niet lafhartig of Nederland I
wel vercledzïgbctar is ‘?‘het wordt hoe open en voor den l
‘"‘_-""` al
1) Lt.­Generaal eoniarr D’AL’IELLA, Jlléuzoircs hésioriques. Di.2·­7zuit mois I
de Pvlitique et de Négociaéimzs (Paris 186-1), T. 11. 297.
2) Deze wensch werd reeds den 6 Februarij 1874 geuit,
I
' a
I
I
I