HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 733.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

t
. 5 g
niet, wattruit het betaald zoude worden, of op wel/re
‘ Petitie men het zoude afschrijven. De Staten bekommer-
I den zig alleen met den nood van ’t gemeene Vaderland,
en waren wel gemoed, een geruster tijd af te wagten om
E alles te liquideren." 1)
, Zal het noodig zijn op te halen wateenige mrjner toe-
hoorders met mij van 1830-1832 hebben beleefd, en
aanschouvvd hetgeen een vaderlandlievend Volk vermag,
en hoe ook nadat de gewone krtjgsmagt door desertie of
i verraad gehalveerd, te kort was geschoten, tot bewon-
dering van Europa een Leger van vér over de honderd-
duizend man te velde werd gebragt; een Leger uit vrij-
mp willigers en mobile schutterijen ter versterking der militie,
t zamengesteld. Duitsche officieren, niet enkel Veldoversten
in Nederlandsche dienst, als de llertog van Saksen-Weimar
t en de majoor, sedert Generaal FRIEDR. v. GAGERN,
‘ii maar de op het berigt der krggsbedrijven toegesnelden of
I afgevaardigden scnanmionsr, zoon van den beroemden
E Hersteller van het Pruissisch Leger; v. KNESEBEGK,
v. RAHDEN, v. REITZENSTEIN enz. zag men nabij of in
E het gevolg van den Prins­Veldmaarsehalk. Zóó door allerlei
l mededeelingen van de voortreffelqke gesteldheid der Ne-
l derlandsche krijgsmagt juist onderrigt, kon de ofticiele
, Steller van het Pruissiseh Mam0rmtct·ttm. van 5 Mei 1833
” ook namens Oostenrijk en Rusland, daaraan dezen lof
toekennen, met het oogmerk wel is waar, om Koning ·
VVILLEM I te overreden dat hg voor de handhaving van
zijne regten en van de eer der Natie, nu niet meer offers
t ' nog vergen mogt, maar bereid moest zgn naar een re-
· delrjk vergelgk te luisteren. »Sa Majesté neerlandaise
l entretient une armée nombreuse, respectable sous tous
p ` . les rapports, et animée du meilleur esprit. Elle a raison
i 1) Mr. L. in van nis smisem. en ziinetüdgmooten (Midclelbnrg1874),1.289,

t
V- a