HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 690.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

J
ls, n
>>Zijn krijgstucht zal den roem herstellen
Van onze diep vervallen macht: ,
En mag hem ’t lcrijgsluk niet verzellen , '
wint uit ieder neerlaag kracht. ;
Zie, hoe zijn wijsheid hem doet achten!
Zie honderd Vorsten op hem wachten! 2
Zie hem (den Stadhouder­Koning) g
aan half Euroop gebien!" V,
­- En hoe kweten de wakkere Zeeuwen zich in 1747,
toen de vestingen der Bttrrière in handen der Franschen *p
waren gevallen, toen Bergen-op­Z00m werd bestormd, ;
l en Mctastricïtt door AYLVA verdedigd, tochten laatste `
zwichten moest? -­ ln onze dagen betwtjfelt 1nen in de
Tweede Kamer, of Zeeland wel te verdedigen zij. Iloort mj
wat de Zeeuwen zelf deden. »Toen, - zoo betoogt de
' latere Raadpensionaris VAN DE SPIEGEL, toen was het j
geen tijd meer, om te wagten naar Petitien (de toen- Ji
malige Begrootingen of Budgets), naar de Consemem van I
de Provincien, naar Furnissementcn (de opbrengst der §
, belastingen van de Unie): de nood was te nabij gek0­
l men, de vtjand was meester van de Frontieren van Zee- E
land, en de wegen stonden hem open om tot in het hart i
van de Provincie in te dringen; maar de Goddelijke Voor-
zienigheid bewaarde ons wonderlgk, en ’tgeen de ijverigste A i
menschelgke voorzorg vermag, werd door de [leeren i
Staten van Zeeland in het werk gesteld. ~ De Commercie
van Zeeland furneerde schepen tot dekking van de bin-
nen­stroomen, de zeevarenden werden alom op dezelve
verdeeld; de landlieden werden soldaten; men bouwde , «
wagthuizen, men wierp Batterijen op, men bezorgde ze _
van geschut; de oorlogschepen, zoo van Gro0t­Britannië l
als van den Staat, en de Landtroupes eischten vivres, ·
i ammunitie, voerage, tenten, serviesgelden, wagen- en Z Z
scheepsdiensten: dit alles werd hun bezorgd; men vroeg
Iv
T
»