HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 672.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

4.
l
l
l
I
E
3 l
` j gelegenheden worden zelfs nog heden geheimen van meer
j dan een halve eeuw oud, stipt voor de oogen van het
{ Publiek verborgen gehouden; maar waar het de middelen
i betreft om aan eene vijandelijke magt het hoofd te bie- ·
i den, om het land hier of daar onder water te zetten en
i dit in den kortsten tijd te bewerkstelligen, zou de zucht
A ii van een’ Volksvertegenivoordiger om het lloofd van het
Departement in het naauw te brengen, (de le mettre im pier!
du mm") in zgn onberaden ijver of zelfs uit een onedele
drijfveer, niets behoeven te ontzien! -­ Dit kan en mag
i immers niet?
Geen toestand voor ’t overige kan schijnbaar zóó wan-
gdp hopig en vertwijfeld zijn of een edel Volk dat onversaagd
A? volhoudt, vindt uitkomst, gelijk Nederland in 1672 onder
j de leiding van dien onsterfelijken YlLLE1I DEN banen,
ij wanneer, om de woorden van 0NNo ZYVIER VAN HAREN
*9 te bezigen, vclrie Provineien reeds verloren, en twee
1 andere in de versehriklijke gesteldheid waren,
Van niet alleen de brakke strooinen
zijn Te zien op ’t vvelig zoinergrïts,
E Door eigen banden ingenomen,
l En gantseb Zuidbolland eene plas!
Maar onze Burgers, onze Benden
l Voor Naatrdens wal te moeten zenden;
{ En eindflijk van de Muidersluis
E Te tellen onder ’s Lands Frontieren,
i j En Gmmaos Burgers te laurieren
E Op ’t rookend puin van kerk en huis!"
i Op God vertrouwende vond di_e onbezweken 22jarige
’ lleld in dat verdronken Land, maar bij eene Natie haar
i voorgeslaeht waardig, met onbegrijpelijken spoed een leger
T en allerlei andere middelen van tegenweer, die ons Vader-
land hem die ze gebruiken wil, aanbiedt. Met welk ge-
volg? VAN HAREN schetst het ons:
äli, 1*
l
di 7