HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 740.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

_ 4.
l
l
. 2
« l t
2
tegen de bangmakertj die niet zelden onze pers heeft ‘
ontsierd en op sehroomvallige gemoederen een al te diepen
indruk heeft gemaakt, ons zelven en anderen - om met _ “
VONDEL te spreken, een hart ouder deze riem te steken. - t
Vereenigingen ter beoefening der krggswetensehap kunnen °
zoowel als parlementaire debatten, nu en dan,liehtont­ I
steken en den Volksgeest tegen het gevaar van buiten ii
t opgewekt houden; maar ik zou onopregt zijn indien ik
verzweeg dat mgns inziens, óf de angstvalligheid óf de il
openhartigheid in het blootleggen van onze zwakkere
punten, wel eens de maat heeft overschreden, en den
kwaadwilligent in het buitenland een wapen gegeven. f
Onze Voorouders begrepen niet alles aan den klepel te
moeten hangen 1). ­- ln zaken die tot ’s Lands verdedi-
ging behooren, kan de publiciteit niet enkel dwaas zijn, . j
zg zou het verraad kunnen begunstigen. Volgens de 1
Grondwet zijn de Ministers zelfs bg formele interpellatie ,
of bij het gebruik en in den loop van een parlementaire I
enquete, ongehouden tot mededeelingen, die naar hun ­ j
oordeel strqdig zouden zijn met het belang en de zeker- t"
heid van het Rijk, de kolonien en bezittingen van het ;
Rük in andere werelddeelen (Art. 89). - En nogtans zou i
het elk Lid der Staten­Generaal, aan een of ander krijgs­ I
man Lid der Kamer vrijstaan, door eene ontijdige open-
baarheid bü eene beraadslaging of in Notes toegevoegd
aan een Rapport, of ook wel in de hitte van het debat, l
. met een Minister van Oorlog of van Marine, zaken te doen p `
uitlekken waarvan het geheim met de meeste zorgvuldig-
heid had moeten bewaard zijn! Van diplomatisehe aan- j
1) Secreet Register der Staten van Zeeland, 16 April l772. ,,Propositie [
van Z. Doorl. Hoogh. tot secrelesse en exhortatie tot aairbonw van Schepen? -
Besluit van H. Ho. Meg. ,,te verzoeken, dat zooveel mogelyk het voorsz. j
Point HlOgli VYOYIICII gCSCC1°C‘C(30]fd 811 Z01‘g` §€(l1‘Ilg`(‘11, (wlïlll ïliöt VCBl (‘OpiBIl Vüll
die stukken wierden nt`gegeren." th
tl
ill.
l
tl
i