HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 652.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

` .
, . tt ti t 3q‘£€»¥=»·­~­»‘··“’j l
I
ë

t
t.
t‘_ Hoe de gevaren in en bttitetz Europa, of tewettclen?
" Zoo luidt de misschien wel wat vermetel geformuleerde
{ vraag, voor heden avond aan de orde gesteld. Maar mijne
schuld is het niet, dat die vraag zoozcer onze belang-
stelling, en in meerdere of mindere mate onze bezorgd-
tl heid wekt. Belangstelling en bezorgdheid ja, maar geene
vrees/, veehnin angst, een vrij Volk onwaardig. Al luiden
i ',,,, soms de tetegramrnen nog zóó droevig en verontrustend,
[ wg mogen vertrouwen nog niet geheel verstoken te zgn
ti van kloek en vastberaden staatsbeleid., hetzij in het bestier
i der Diplomatie, of in dat van de verschillende takken
van binnenlandsehe huishouding, en in de Natie leeft
nog een goede vaderlandsehe geest, die nu en dan slui-
merend, zeer getnakkelgk door de Regering in tgd van
‘ 3 nood gewekt, het. bewgs geeft zoo maar niet weerloos
, en zonder slag of stoot, de prooi van den vgand te wil-
len worden. ~ En hoe nu dit gevaar te ontgaan, hetzg
vi dan hier in het moederland, of in de Overzeesche Be-
‘ zittingen? Mijn eigenvvaan gaat niet zoo ver, ten deze '
van raad en advies te willen dienen; wij mogen de hoop
Qt voeden, dat zg die belast zgn met de leiding der Bui-
li tenlandsche Zaken, met die der Departementen van Oor-
[ log, Marine en Kolonien, ons en ons volksbestaan zullen
fê weten t.e vrgwaren. Maar desniettemin kan het nuttig
Q zgn, met elkander onzen toestand te beschouwen, en
'I g 1
li .
t l ‘