HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 692.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

. Xm
WILLEM V. door een Pruissiseh Leger, de lluizen van
Habsburg­L0t/zztringen en Hohemollern weder en nog
meer van elkander verwijderde.
Ook de belangen van Frankrük, waren bü deze her-
ziening der kaart van het Vasteland, niet voorbügezien.
(Art. 18--21.) Grooten en kleinen, Zweden en Denemar-
ken zoowel als Rusland, kregen een lot 1). Maar het Staats- 1
I regt van het Duitsche Rük werd aangetast (Art. 37); de _
Bisdommen en Stiften zouden den revolutionairen maat-
regel der seeularisatie of inlijving ondergaan (Art. 8,
19, 24, 33.)
Uit wiens koker het Plan was voortgekomen? Van Keizer
JOSEPH zelf of KATHARINA, of wel van den rusteloozen
Eersten Minister KANNITZ? Vóór het vertrek van den
l/Ionaroh naar Rusland, bood de sluwe Staatsman hem een
»pettt trtwa.iZ" aan, dermate ingerigt, dat het den sohgn
kon hebben even goed te Petersburg, als te Weerterz op-
gesteld te zijn ­ »pour ne pas nous eompromettre par
Pusage, qu’on pourrait en laire tot ou tard" 2) (12 Febr,
V 1787). ­ Zooveel is zeker, dat de hoffelijke Graafv. FAL-
KENSTEIN (JosEPH) dit tweede bezoek aan de Keizerin
wel niet heeft gebragt enkel en alleen om zich in hare
· schoone oogen te verlustigen, noch ook om den »zieken
i man" te Konstantinopel, den genadeslag te geven.
Josnrn II had de Krim nog niet verlaten 3), toen hg
de alleronaangenaamste tgding van den aanvang der woe-
lingen in België ontving, die welhaast in eene omwen-
teling zouden uitbreken. [let luehtkasteel van eene gren-
1 .
l V3,]1 (IC VCYOV(ZPI1lgSI)Ii1,l1l1(51l Vàtll KATHARINA GH JOSEPH is IIIGIS Cl] (].3»3«l°,
: _ ook de rede bij GEYER , Des Körzigs GUSTAF III mckgelasserze Papiere III
Th. 2m Abth. (1846) s. 6, 167.
g 2) Verg. BEER s. 238 volg.
3) Auomr BEER, Josnrn II, LEOPOLD 11 um! Kaumurz. Ihr Brityiaee/zsel.
Wien 1873) s. 262 volgg. (Chorson 25 Mei , Sevastopol 3 Juny, 16 Juny 1787).