HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 736.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

wk
i , XI
l
l veroveringszucht bedwongen 1) ; maar in 1787 toen Josurn
ä ten tweeden male naar Rusland toog, hadden beide Mo-
narchen de handen vrij, en men bedroog zich te Kon-
stantinopel niet, met hen van slechte oogmerken t.egen
Turkije verdacht te houden. Maar dit was voor niemand
in Europa, sints lang een geheim, en behoefde waarlijk niet
j die opzienbarende reize, of zwart op wit geconstateerd te wor- `
J den. Wat men niet had durven gissen, blijkt uit het Projet
t de Partage, door den in 1788 naar Brussel uitgeweken oud-
+ Pensionaris nu eiJsELAAn voor de vergetelheid bewaard.
Van 1782 af was hg een der meest invloedrijke Leden
L l van de Patriottische partü geweest en had aan de leiding
der diplomatische aangelegenheden van de Republiek niet
gering deel genomen: de llertog nu LA VAUGUYON sedert
. Ambassadeur te Madrid, betoonde den Nederlandschen
Q Staatsman nog uit de verte, na de herstelling van het Stad-
Y houderschap, zgne onveranderde genegenheid. Te Brussel
I bleef DE GIIYSELAAR, in het middenpunt van België vertoe-
, vende, natuurlük niet onverschillig voor hetgeen daar in
j aanzienlijke kringen tot zijne kennis kwam 2) , en het Va-
,`. derland of in ’t algemeen den staat der zaken in Europa
l betrof. -­ Het Projet is met eene fransch-belgische hand
I geschreven, van taal- en andere fouten krielende. lk heb
L gemeend het letterlijk te moeten laten afdrukken. Zou
iv 1) (1B eerste Z2tII1B11l{OIHSi2 VELI1 FREDERIK DEN GROOTE 811 JOSEPH II,
doorgrondde de Koning de onverzadelijke eerzucht van zijn jeugdigen vereerer
en vijand tevens: ,,j’ai penetré en general, schreef FREDERIK, que c’est un
homme devoré d’ambition qui couvrc qnelque grand dessein, qui actuellement
retenu par sa mère, s’impa.tiente du joug qu’i1 porte." (1769) Verg. V.RANKE
t. a. p. I. 8. b
` 2) Art. 34 van het Ontwerp behelst eene bepaling ten gunste van den
* Hertog Vütll Aïölllbêïg, Wiêllä bIOG(l6T Pflllä PAUL Graaf VELH LA MARCK, Hlüt
SEGUR & met MIRABEAU bevriend, en in de Belgisehe omwenteling betrokken,
aan mt GIJSELAAR niet onbekend zal gebitven zijn.
+