HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 715.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

, ar
, X - s. l
tot Rooinsch-koning, van dien kweekeling van JOSEPH i
II die met de Prinses iznisneisrrri van Wurternberg in è
het huwelijk zou treden, is daarvan een innerlijk, on-
wraakbaar bewijs 1). immers reeds den 6 Januarü 1788,
een half jaar na de ontmoeting van KAïr11A1t1NA ll en
van JosEP11 ll, werd die ecbtverbindtenis gesloten; en dat
het [luis van Wurtemberg te Petersburg zóó hoog stond
aangeschreven, was reeds uit het huwelijk van den Pius- J
sisehen Grootvorst PAUL te verklaren 2). r
Al verder, wat aangaat de hoofdstrekking van het Plan,
nevens de onttrooning van STANISLAUS, de vernietiging
j van den Nederlandsohen Vrijstaat met verdeeling van den d
buit der nog te overweldigen Overzeesehe Bezittingen,
onder glimp van losmaking van den Handel van de be-
lemmeringen over welke men uit Weenen en uit België .
had geklaagd, (Art. 28 en 42) - de vgandige bedoelingen [
van Keizer JosErH waren na de daden van geweld met
opzigt tot de vestingen der Barrière en de Schelde, zoo- I
wel als na zijne opvordering van Maastricht, sints jaren p
openbaar geworden. De Republiek kon zich van dien
Vorst niets goeds beloven; en nu de tweespalt in de fel- ,‘,
heid der partijzucht haar toppunt had bereikt, en de I
Patriotten op het Proteetoraat van Frankrijk steunden,
terwijl de Prinsgezinden naar Groot;-Britannië en Pruis­ j
sen den blik rigtten, stond de kans maar al te gunstig
voor de gewapende tussehenkomst of voor het slim be-
leid van een Geweldenaar van buiten. - De gematigd-
heid van MARIA THERE_SIA en het zedelijk overwigt van j
FREDERIK den Groote had tijdens de eerste ontmoeting
van Keizer Joserrr en knrnaarivn ll, de heersch- en
" i‘’i ‘ ·+
1) Verg. de Mémoires iirés des przpiers d’1m homme cZ’I?tat, T I. 251 volg. *
2) Met Prinses Martin van Wurtemberg, moeder van Keizer ALEXANDER]
cn van Koningin ANNA PAULOWNA der Nederlanden.
+
i ‘ .