HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 703.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

t
*§’
.. . ix
‘ toeli onlwaart men hiervan niets in de zóó grondig en
è degelük bewerkte Verhandeling in 1870 door dc Belgische
j Academie bekroond, over de slaatsregtelijke betrekkingen .
i van Zuid­Nederland met het Duitsche Bük, aan een be-
) kwaam en onvermoeid diplomaat, den heer EMILE DE
Bortoïiiermvn verschuldigd 1); hoewel daar niet verzwe~
gen wordt, dat JOSEPH I1 in 1784 te Munchen het be- l
A kend voorstel had gedaan, om de Oostenrijksche Neder-
landen tegen Beijeren te verruilen, en den Keurvorst van
`7 de Paltz tot Koning van Bourgondië te verheffen 2). Ook
l ADOLF SCHMIDT geeft op dit punt niet meer in Prem-
sens Deutsche Politik 1785, 1806, 1849, 1866 3), dan
men reeds lang geleden, uit de Den/nuiirdiglteiten van v.
DOHM of uit de geschriften van andere tijdgenooten had
gehoord. - Geen woord eindelijk van het ontwerp van
A verdeeling der Westelgke Staten in rLAssAN, Hist. gene-
T role 'et rctisonnee de lit Diplonicttie frrmçoise, veelmin
van de verwisseling der onbestendige regering van Polen
in een erfelijk Koningschap (Art. 25), ten behoeve van
j een jeugdigen Prins van Wurtemberg. 4) ­- llier zoowel
" als in de bepaling van Art. 23 en van het slot­Artikel 43 5),
al zün de teekenen van echtheid van het Plan onmiskenbaar.
{ De verheffing van Wurtemberg tot een Keurvorstendoni,
l en van den Erfprins van Toskane, later Keizer FRANS II
1) Hïsioire des mpporls de Droii public qui sxistêrent entre Zes Province;
beiges ei Z' Empire dblllcrnagne (843-1794).
2) Pag. 369.
3) Leipzig 1867 S. 64 folgg.
4) Prins LOUIS, tweeden zoon van den Hertog van Wurtemberg (Monk
* Bóliard 0iN1ömpelgard), met eene Prinses CZARTORISKA11l17S4¤ gehuwd.
Z1e de Mmnozres de Za Bmonne d’Oöerkirch (Bruxelles 1854) 11. 123 suiv. 138·
j 5) KAUNITZ 12 Febr. 1737 aan JOSEPH II schrijvende, roert ook het hu-
welijk en de vestiging V3.11 den Aartshertog FRANS aan. Z. bij ADOLF BEER
s. 249 (JOSEPH I1, LEOPOLD 11 u. 1<AUN1·rz).