HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 711.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

t
*§*
VllI
SCIICH KATHARINA BH JOSEPH Omglflg, WEIS gCl10u(IGH l)? V
Doeh gesteld, dat de Vertegenwoordiger van ronisvviak 5
XVI van KATI1ARINA’S aanslagen tegen Polen en van die l
van den Keizer van Duitsehland tegen de Nederlandsche [
Republiek, Frankrüks bondgenoot, niet onkundig gebleven g
zij, hoe zou die Staatsman hebben kunnen besluiten A
naderhand zelf dien oneerlüken en hoogst impopulairen l
toeleg vrijwillig, buiten noodzaak openbaar te maken? I
. Wat men dusverre langs verschillende wegen en ka- _,
nalen, van die vermaarde reis naar de Krim, die de ,
geheele diplomatisehe wereld in spanning hield, heeft X
kunnen opvangen, het kwam steeds op den oorlog tegen
de Porte, op eene verdeeling van Turküe neder; en nu
daarentegen, in het thans opgedolven Plan van herzie-
ning der kaart van het Vasteland, in 43 Artikelen zorg-
vuldig geformuleerd, is met geen tittel ol` jota van die .
Oosterlingen, wel van het door Josiarrr II gehaat Holland
de rede, en van hetgeen den ongelukkigen Koning van
l Polen, kAïrHAmNA’s voormaligen gunsteling srnmsrnus
PONIATOWSKI, nog in sehgn was overgebleven, 2) door
Rusland in bezit te nemen. Voorts van hetgeen wijders in `_
het Westen en elders te regelen viel. Zoo wordt in de jl
Artikelen 6-10 van het gemeld Plan van de stieht.ing {
van een Aarts/tertogclom Bourgondië gewag gemaakt, en
I) Haudá. der Gesch. des Europ. Stuuieu­»$'ystem.s·, (5** uitg. Göttiugen,
1830) II. 160. -­ Ségur zelf, Decade kistorique 0u Tableau polizfigue de
l‘Eu¢·0pe (1786-1796) I. 83-9l erkent dat hij was ,,tellement trompé par
les mouvemens dont il était témoin," enz. (4* uitg. 1824;) Elders beweert
hij, dat Josisrii voor de Russen bedueht, gansch niet de verdelging van het
Ottomaniseli Rijk wensehte. Poliiique de tous Zes Oubiuets de Z’Eur0pe, II. *
38, volgg. (1802).
2) Te vergeefs was die naan1­k<ming in persoon zijne hulde komen hewij­ t
zen, zijne angst aan JOSEPH niet verbergende, die verzekerde hem geen brok
gronde, geen boom zells te willen ontnemen. Maar 1£ATHA1t1NA?