HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 714.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

v
l
a _ Vl!
E waarschuwing aangeslagen. Maar de Bijlage, welke ik
è mij in staat gesteld zie uit de nagelaten papieren van
den schranderen Pensionaris van Dordrecht Mr 0. DE
GIJSELAAR, door de gulhartige rncdedeeling van zijn klein-
zoon Mr. KNE1>PEL11oU1· vntv srnntçntvnnnc, in het licht
te geven, kan met zoo menig ander mislukt ontwerp van
herziening der kaart van Europa, tot geruststellend bewijs
strekken, hoe dikwerf de luchtkasteelen van vermetele
, eerzuchtigen, Vorsten of Ministers, zgn ingestort. Ik heb
dat opmerkelijk stuk tot hiertoe nergens gedrukt aange-
troffen, en vond derhalve de voorspelling van G. F. v.
MARTENS bevestigd, dat men met opzigt tot het tusschen
JosEr>H II en KA·rHAn1NA II verhandelde te Cherson, bij
hunne tweede ontmoeting in 1787 , nog een geruimen tijd
. in het blinde zou tasten 1). Toen hij dit in 1807 schreef,
q, waren reeds 20 jaren na het gebeurde verstreken. Die
beroemde Verzamelaar van Tractaten en gelukkige be-
oefenaar der Geschiedenis van het Statenstelsel van Eu-
‘ ropa, stond voor dit diplomatisch geheim. ls het wel-
Y ligt nu in de onlangs (1871 en 1872) verschenen boek-
l deelen van het voortreffelijk werk van LEOPOLD V. RANKE,
l ten laatste ontslutjerd, of bleven de vermoedens, gissingen ‘
en onderstellingen voortduren?
Q Dit schijnt inderdaad het geval te zgn. RANKE brengt ,
l ons niet verder dan de schrale berigten van den hetzij
bedrogen of onopregten Franschen Gezant SEGUR 2) ,
van wien de scherpzinnige HEEREN reeds in zijn tgd
vroeg, of deze wel op de hoogte van al hetgeen tus-
§ 1) ,,Was hier verabredet worden, wird die Geschichte viclleicht lange noch
nur ungcwisz muthmaszen." Grumirisz einer diplomaiischen Geschichte der
Europ. Srfaatsiiämlel ii. Friedensschliisse, enz. Berlin 1807 § 332.
2) Die Deuisckm Mächie und der Fiirstenbzmd, Deuisc/te Gesch. wm 1780
bis 1790, II. B. s. 11, 12.