HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 671.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

v
l
t VI _. _
t
van den Staatsburger in de Constitutionele Monarchie niet i
minder dan in eene Republiek, de vereischte maatregelen
van voorzorg niet vadsig te verbeiden, maar door wakkere
en zelfstandige medewerkingt door teekenen van publiek
leven en belangstelling, bij het Rewind uit te lokken en
te onderschragen. En mogt dan ­- hetgeen God ver- n
hoede ­- het uur van nood en lijfsgevaar slaan,zoo kan
men vertrouwen, dat de Nederlander zich zijner afkomst
· waardig zal betoonen, en dat ook de Kerels en Geuzen
uit het Zuiden, niet enkel op het papier hunne geestver- ’
wantschap met het Noorden zullen openbaren, maar dat
hunne Vaderlandsliefde geen seheidsmuur van 1830 in­
daehtig, even als in de dagen der Paeiticatie van Gent,
met denzelfden moed als het voorgeslacht, zonder verschil
van kleur of partij, den tegen beide Landen gerigten
aanval van buiten, met tijdig vereenigde strgdkraehten _
zal helpen afslaan - Na verloop van eene eeuw geldt v
nog de waarheid, door onze toenmalige Staten-Generaal,
j met de wèlversneden pen van hunnen Griftier FAGEL .
betoogd: >>'I`erwijl het dan nog in ons vermogen is, be- gt
hooren wij ons tegen opkomende toevallen te voorzien,
en alle krachten in te spannen, om ons Leger in staat j
te stellen, van zich als het noodig mogt zijn, te kunnen
vertoonen, en onze Zeernagt te brengen op een voet, die ,
aantoont, dat wij nog niet hebben afgezien van den naam
van Zeemogendheid, dien de Republiek ten tijde van onze
Voorouders heeft gedragen en met zooveel eer en luister
staande gehouden" l). R
Die wijze taal werd in het noodlottig jaar der eerste gg
verdeeling van het door tweedragt. verscheurd Polen, LBP
1) Wlissive van H. Ho. Mog. (29 December 1772.)