HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 9

JPEG (Deze pagina), 622.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

l
ll
9
ll . . .
i_ l· onderwerpen wil toepassen, is het noodig, bij het onder-
lG zoek een andere methode te volgen.
j0_ De controle kan zijn actief, dat is, ten doel hebben
E abuizen of ontvreemdingen te voorkomen en het begaan
je derzelve onmogelijk te maken, of passief, en dan bestaan
è_ l in hetnagaan en vergelijken van het reeds geboekte, om
gr i daaruit eventueel gemaakte fouten of vervalschingen op
gr te sporen.
jh Controle kan worden toegepast:
jl er. door commissarissen op de handelingen der directie;
Z2. door directeuren op die hunner bedienden en verder
personeel;
c. door aandeelhouders op die banken en commercieele
U instellingen, die voldoende openbaarheid aan hunne ba-
lansen en staten geven.
Ook naarmate zij door een van bovengenoemde perso-
nen wordt toegepast, moet zij geheel anders worden ingericht.
ve
n, A. Controle door commissarissen op de handelingen der
et directie.
Ik ben het volstrekt niet eens met diegenen, welke be-
en weren dat het college van commissarissen alleen een raad-
ht gevend liehaam is, dat een onbepaald vertrouwen in de
en eerlijkheid en rechtschapenheid van directeuren moet stellen,
en en dat het geenszins tot hun werkzaamheid zou behooren,
een nauwlettend toezicht op de handelingen van directeuren
id te houden, om zoodoende te waken, dat geen onjuiste ba-
or lansen of verkeerde voorstellingen van zaken door dezen aan
of aandeelhouders gegeven worden.
lk geloof, dat het een der eerste plichten van commis-
. sarissen moet zijn, hetzij persoonlijk, hetzij door middel van
een daartoe aan te wijzen persoon, een controle op den ge-
regeldcn gang van zaken te houden, nu eens raadgevend,
E dan weder beperkend op te treden; maar steeds volkomen
de E op de hoogte der gedane zaken, een nauwlettend oog te
l