HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 8

JPEG (Deze pagina), 575.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

l
l
jl
8 ïl
ll
Zijn er voor den aanleg en de inrichting van de admi­ lj
nistratie bij die talrijke instellingen slechts weinig algemeene
regelen aan te geven, daar het niet aangaat, de boekhouding
in elk dier vennootschappen afzonderlijk te schetsen, voor
de administratieve controle dezer ondernemingen zijn eenige
. algemeene, in elke boekhouding toe te passen regelen be- l
kend, welke ik zal trachten, zoo` beknopt mogelijk weor l
. te geven. Ik stel mij voor, om mij alleen tot de controle der
A naamlooze vennootschappen te bepalen, aangezien deze toch
de incest uitgebreide en van het grootste belang is.
Algemeene regels voor controle.
___à_ l
i Volgens mijn meening is een goede administratieve
i controle in alle zaken, zoo wel bank- als handelszaken,
. mogelijk, wanneer deze slechts door kundige mannen met
tact en systematisch wordt uitgeoefend.
V Er kunnen geen vervalschingen of ontvreemdingen.
plaats vinden, die bij een met oordeel uitgevoerd toezicht
‘ op den duur aan de aandacht van den controleur kunnen
ontsnappen, mits deze met vaste hand de boeken en
l balansen aan een onderzoek onderwerpt. _
l Een eerste vereisehte is, dat de controle niet storend
g op den geregelden gang van zaken werke, noch dat door
‘ haar eenige aanleiding tot wantrouwen worde gegeven of
opgewekt.
Controle kan worden uitgeoefend-: .
j a. op de bezittingen en schulden;
I;. op de geboekte winst of verlies;
c. op de loopende risice’s.
_ Naarmate men die op een der drie bovengenoemde ë «
. r